Vi ste ovde: Arhiva » Hereticus 2004-4 » Restitucija i denacionalizacija » Prilozi »

Nacrt Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećivanju za oduzetu imovinu

Stranice: 1 2 3 4 5

Glava I: OSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona
Član 1.
Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vraćanja imovine i obe­­­­štećivanja za imovinu na teritoriji Republike Srbije koja je, ne poštujući ljud­sko pravo na svojinu, iz ideoloških razloga oduzeta i pretvorena u op­šte­narodnu, dr­­žavnu, društvenu ili zadružnu svojinu, u periodu od 9. marta 1945. godine do 4. novembra 1995. godine:
1) primenom propisa, na osnovu pojedinačnog pravnog akta donetog u skladu ili protivno tada važećim propisima, ili bez pojedinačnog pravnog akta;
2) na osnovu pravnog posla zaključenog bez slobodne volje vlasnika da se odrekne prava svojine ili ga ustupi;
3) bez pravnog osnova.
Korisnici
Član 2.
(1) Pravo na vraćanje imovine, odnosno na obeštećenje za oduzetu imo­vinu imaju, bez obzira na državnu pripadnost, fizičko lice kome je u skladu sa članom 1. ovog zakona oduzeta imovina, odnosno njegovi naslednici, zadužbina, odnosno njeni pravni sledbenici, kao i crkve i druge verske zajednice, od­nosno njihovi pravni sledbenici (u daljem tekstu: korisnici).
(2) Zadužbina se izjednačava sa fizičkim licem, osim ako je drukčije od­re­đeno ovim zakonom.
(3) Korisnik koji nema pravo na vraćanje ima pravo na obeštećenje po odredbama ovog zakona.
(4) Strani državljanin može biti korisnik pod uslovom uzajamnosti.
(5) Smatra se da postoji uzajamnost sa državom koja nije propisala pravo na vraćanje, odnosno obeštećenje shodno normama propisanim ovim zako­nom, ako domaći državljanin može da stekne pravo svojine na nepokretnosti u toj državi.
Obveznici vraćanja i obeštećenja
Član 3.
(1) Obveznik vraćanja imovine je, pod uslovima određenim ovim zako­nom, fizičko i pravno lice koje ima pravo svojine, odnosno pravo raspolaganja sa stvari koja je predmet vraćanja.
(2) Obveznik obeštećenja je Republika Srbija.
Predmet vraćanja
Član 4.
Korisniku se, pod uslovima određenim ovim zakonom, vraća pravo svojine na nepokretnoj stvari, a od svojine na pokretnim stvarima – pravo svojine na stvari koja se, u skladu sa zakonom, smatra umetničkim delom (u daljem tek­stu: predmet vraćanja).
Predmet obeštećenja
Član 5.
Korisnik se, pod uslovima određenim ovim zakonom, obeštećuje za svojinu na nepokretnoj stvari, osnivački ulog u preduzeću, a od pokretnih stvari, za individualno određenu stvar koja za korisnika ima posebnu vrednost (afekcio­nu vrednost), kao i za umetničko delo koje je sastavni deo zbirke javnog muzeja, galerije ili druge srodne ustanove (u daljem tekstu: predmet obeštećenja).
Primena drugih propisa
Član 6.
(1) Ovim zakonom se ne dira u primenu drugih propisa o zaštiti prava svojine.
(2) Lice kome je pravo svojine oduzeto bez pravnog osnova, može to pra­vo da ostvaruje po propisima o zaštiti prava svojine ili po ovom zakonu.
Primena odredbi Zakona o opštem upravnom postupku
Član 7.
U postupku vraćanja, odnosno obeštećenja primenjuju se odredbe zako­na kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije od­ređeno.
Redosled ostvarivanja prava
Član 8.
(1) Ako je pravo svojine na istom predmetu vraćanja oduzimano više pu­ta, pravo svojine vraća se onom korisniku kome je prvo oduzeto, dok ostali ko­risnici imaju pravo na obeštećenje.
(2) Ako je građevinska parcela gradskog građevinskog zemljišta obrazo­va­na od više parcela ili delova parcela različitih vlasnika, pravo svojine na gra­đevinskoj parceli vraća se onom korisniku kome je pripadala najveća parcela ili najveći deo parcele, dok ostali korisnici imaju pravo na obeštećenje.
(3) Ako su u slučaju iz stava 2. ovog člana korisnici imali u svojini parcele ili delove parcela iste veličine, pravo svojine na građevinskoj parceli vraća se onom korisniku čije je pravo svojine ranije prestalo, a u slučaju istovremenog prestanka, vraća se onom ko je ranije podneo zahtev.
Sukob osnova
Član 9.
Korisnik koji ima pravo da, po različitim osnovima, zahteva vraćanje prava svojine ili obeštećenje za isti predmet vraćanja, može to pravo da ostvari sa­mo po jednom osnovu.
Lica kojima se ne vraća pravo svojine, odnosno koja se ne obeštećuju
Član 10.
(1) Pravo na obeštećenje za oduzetu imovinu nema lice kome je, do da­na stupanja na snagu ovog zakona, na ime naknade za oduzetu imovinu prizna­to više od jedne polovine njene vrednosti.
(2) Pravo na vraćanje, kao ni pravo na obeštećenje za oduzetu imovinu ne­ma lice koje je:
1) do dana stupanja na snagu ovog zakona za oduzetu imovinu dobilo ne- pokretnost na ime naknade;
2) za koje je obavezu obeštećenja preuzela strana država po osnovu me- ­­ đu­narodnog ugovora;
3) obeštećeno ili mu je pravo na obeštećenje priznato pravnom normom strane države i bez postojanja međunarodnog ugovora.
Nepokretnosti koje se ne vraćaju
Član 11.
Ne vraća se pravo svojine na nepokretnostima koje nisu u državnoj svojini, a koje su na dan stupanja na snagu ovog zakona u svojini:
1) fizičkog lica;
2) pravnog lica, ako je pravo svojine stečeno teretnim pravnim poslom uz naknadu koja dostiže bar jednu polovinu vrednosti ili održajem, na javnom nadmetanju u postupku prinudnog izvršenja ili po drugom osnovu sticanja koji ne zavisi od prava svojine ranijeg vlasnika.
Zemljište koje se ne vraća
Član 12.
Ne vraća se pravo svojine na zemljištu koje služi:
1) vojnim objektima, odnosno objektima koji su namenjeni odbrani ze­mlje;
2) objektima koje su u vlasništvu, odnosno koje koriste državni organi do­maće ili strane države ili organi teritorijalne autonomije ili lokalne samo­u­prave;
3) objektima namenjenim za vršenje delatnosti koje se po zakonu finansiraju iz budžeta;
4) objektima, uređajima ili instalacijama zajedničke komunalne potro­šnje, kao što su: put u državnoj ili društvenoj svojini; pruga; objekat za proizvodnju vode ili preradu otpadnih voda; objekat za proizvodnju električne ili toplotne energije; objekat za skladištenje ili preradu otpada;
5) dobrima koja se, u smislu zakona, smatraju kulturnim dobrima ili dobrima u opštoj upotrebi
Zakup, službenosti, hipoteka
Član 13.
(1) Stvarna službenost ne prestaje vraćanjem prava svojine na nepokretnosti, dok se lična službenost gasi.
(2) Vraćanjem prava svojine na nepokretnosti ne prestaje hipoteka.
(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, korisnik ima pravo da, umesto vra­ća­nja, zahteva obeštećenje po odredbama ovog zakona.
(4) Vraćanjem prava svojine ne prestaje zakup upisan u zemljišnoj knjizi ili katastru nepokretnosti, a trajao je najmanje šest meseci do stupanja na snagu ovog zakona.
Poreske i druge obaveze i poreska oslobođenja
Član 14.
(1) Poreska obaveza po osnovu vraćanja imovine u skladu sa ovim zako­nom uređuje se posebnim zakonom.
(2) Poresko oslobođenje za imovinu vraćenu u skladu sa ovim zakonom uređuje se poreskim zakonima.
Stvarna i mesna nadležnost
Član 15.
Postupak vraćanja imovine i obeštećivanja sprovodi, po zahtevu korisni­ka, opštinska, odnosno gradska uprava (imovinsko-pravna služba), na čijoj teri­toriji korisnik ima prebivalište, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Stranice: 1 2 3 4 5


Komentari na članak “Nacrt Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećivanju za oduzetu imovinu”

 1. Rakovic Milica,

  Pocela bih ovako:Posto sam dete iz prave srpske porodice Rakovic,ciji su duboki koreni u srcu sumadije tj.Cacku,gde je i moja dedovina i imovina koja je oduzeta!Moj pokojni deda je bio Prof.dr.Zivorad Rakovic koji je mnogo toga dobrog uradio za narod na pr.jedan je od osnivaca Beogradske poslovne skole,jedan od glavnih ktitora Prijevorske crkve(kod Cacka),osnivac decije skole u Prijevoru,bivsi poslanik Skupstine Srbije i td.,a njegova pokojna braca su bili cuveni Predrag Rakovic -komandant drugog ravnogorskog korpusa kod Draze Mihajlovica,kao i ostali koji su zivot dali za otadzbinu,i usli u istoriju,a ova drzava ne moze da nam vrati ono sto nam prpada,i stvarno zelim da znam kada ce biti vracena imovina ciji je zahtev za povracaj predat u junu 2006.godine,to je moje pitanje za vas.Unapred zahvalna Rakovic Milica

 2. Nikolic Djordje,

  Prazna obecanja data od strane svake naredne garniture vlasti koja dolazi i odlazi, smenjuje i smenjuje vise nema nikakvog smisla. Veliki deo Srbije ceka na povracaj oduzete imovine. Kao sto svi vec znaju, sve zemlje u okruzenju su taj proces vec sprovele u delo a Srbija odnosno vlast u Srbiji kao i uvek ceka i ceka i ceka dok svi vozovi odu tako da smo uvek zbog takvih nesposobnih ljudi prvi ali od pozadi.I moja porodica ceka i slusa kako svi obecavaju pred pocetak izborne kampanje kako ce se poceti sa vracanjem oduzete imovine, ali vec smo navikli da cim prodje kampanja i izbori zavrse, uskace se u nova odela, vladine automobile, luxsuzne kabinete a narod, ovaj jadni narod se zaboravlja!! Nadam se da ce se nesto uskoro promeniti i krenuti na bolje. Uostalom nadam se vec 18 godina, pa mozda jos samo malo…

 3. Miroslav,

  PRILIKOM NACIONALIZACIJE ODUZETA IMOVINA I DATA DRUSTVU NA KORISCENJE A ZAKONSKI ONEMOGUCENA PRODAJA,OTUDJENJE TE IMOVINE: URADILI KOMUNISTI!
  DONET ZAKON O PRODAJI NACIONALIZOVANE IMOVINE:
  URADILE DEMOKRATE???
  VRACANJE ODUZETOG I NAKNADA ZA VISEDECENIJSKO KORISCENJE: KADA???? IMOVINA PRODATA,UMESTO DA BUDE VRACENA!!!!!!!!!!!!!
  SRBIJA HOCE U EVROPU A MISLI DA JE VECINA IMOVINA U SRBIJI SRPSKA! NIKADA TAKO, LOPOVLUK NAD LOPOVLUKOM! KOMUNISTI SU BILI MALE BEBE PREMA NAZOVI DEMOKRATAMA!

 4. TEREZIA ĐURIN,

  Povodom tog nacrta zakona -pitanje

  Šta je u vreme kada je vršena konfiskacija imovine onima koji su navodno bili državni neprijatelji,značila i uporedna dobrovoljna konfiskacija?
  Zna se da su ljudi ucenjivani ,uslovljavani,zarad mira svoje porodice i u sprečavanju delovanja batinaša,da “poklone”određeni ,najplodniji ,deo svog imanja.
  Jedan primer ,a,postoji još takvih primera,no ovaj se tiče moje porodice,govori da je odabrana zemlja tik uz kuću da bi se proširilo gazdinstvo zem zadruge ,koja je tada bila uveliko u modi kao terminom zajedništva u poljoprivredi i stočarstvu.
  Znači,dobrovoljno su se ljudi odricali najboljeg dela zemlje,kako bi bili na liniji zadatka?
  Šije mi ga Đura.
  Da ne pominjem ono otimanje žita,stoke,svega što je bilo potrebno jednoj porodici u posleratnom periodu.Ljudi su se zaduživali kako bi ispunili kvotu koju je zamo neki TATICA sadašnjem demokratskom političaru,odrezivao.
  Kako mislite gospodo da prevarite narod?
  Jedino tom KONTROLOM UMA,Jočićevim mehanizmom,da narod zablesavi i zaboravi šta mu je činjeno posle rata,zarad “njegovog dobra”.
  I sada ,ovaj nacrt zakona,smejurija ,pa nikako da ga sastavite.Koliko je tu godina potrebno da se primeni bilo šta od vraćanja imovine?
  Tako to ne ide.

 5. Zrnjevic Dragan,

  zemljiste neposredno uz nasu porodicnu kucu dato je na koriscenje drugim licima.To je zemlja mog oca i njegovog brata.U pitanju je centar grada.Vec smo u procesu vracanja,ali veoma tesko to ide.Kada ce u ovoj zemlji postovati zakon oni koji ga diktiraju.

 6. ivan,

  PRE PET SEST GODINA MOJ DEDA JE DOBIO DOPIS OD KOMISIJE ZA VRACANJE IMOVINE DA JE POSTUPAK U TOKU.JEDAN DEO ZEMLJE MU JE VRACEN A POSTO JE UMRO NE ZNAM KOME DA SE OBRATIM DA BISMO OSTALI NASLEDNICI I JA DOBILI DEDIN ZAOSTALI DEO.HVALA

 7. radina,

  Imovina je oduzeta mome dedi. Zemlja se nalazi na teritoriji opstine Kraljevo, kojoj ustanovi da se obratim za savet, tj. za svoja eventualna prava?

 8. radina,

  Oduzeta zemlja se nalazi na teritoriji opstine Kraljevo. Kojoj ustanovi da se obratim za ostvarivanje svojih prava?

 9. Bane,

  Imovina sumsko gazinstvo oduzeto na teritoriji Vojvodine, oduzetu sumu koristi JKP Vojvodina sume,kako ja to da vratim?.Kome da se obratim??Kako da ih tuzim, drzavnu firmu drzavnom sudu?

 10. savic aca,

  opstina pirot je pradedi oduzela vecu kolicinu zemljista pre 60g. pa je posumila kako da dodyem do svoje imovine a u katasteru suda vise od pola njiva ,livada suma nema.mada imam sudsko resenje o dobijanju imovine nerazumem kako u katastru nema,demokratija,lopovi do sada ne vidyeni.

 11. Ana,

  Imovina mog pradede je oduzeta u vreme kralja i komunista na području Banjice,Rakovice,Dedinja,Miljakovca,Kanarevog brda i dr,došli smo do saznanja da su brojevi pod kojim su se vodile parcele izmenjeni što znači da su se služili svim i svačim.Kako da dođem do brojeva tih parcela i kako da povratim svoju imovinu jer sa troje dece želim da živim u svome.Molim Vas da mi pomognete i da zajednički uspemo da se izborimo za ono što je naše u sećanje na pretke koji su to stvarali i zbog naše dece da imaju gde da žive i rastu.

 12. LJUBOMIR,

  kada ce se vratiti oduzeta imovina i zasto to nije odradjeno .

 13. Gajin Ljubomir Kikinda,

  kada ce se vratiti oduzeta imovina i zasto to nije odradjeno .Zeleo bih da se moja dedovina VRATI kao svim ostalima, Pratim situaciju vec 10 godina a nista od toga

 14. Vera,Ljubav i Nada,

  Nakon tolikog čekanja i namerne inverzije denacionalizacije sa privatizacijom,svaki nacrt Zakona će biti dobar početak,on će se kroz raspravu uobličiti i nadam se,usaglasiti sa već donetim srodnim zakonima(Zakon o planiranju i izgradnji Sl.Gl.RS br72/2009.u čl.100-103 institutom konverzije prava korišćenja u pravo svojine na gradjevinskom zemljištu bez naknade,već je obavio delimičnu denacionalizaciju, samo nad gradjevinskim zemljištem)
  Interesantno je da se ovim nacrtom uopšte ne pominje Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine (Sl.Gl.br45 od 31.maja 2005,koji je još na snazi i kojim je prijavljivanje oduzete imovine uz zakonom predvidjenu dokumentaciju,čl.8 i 9.predvidjeno kao USLOV za podnošenje bilo kakvih daljih zahteva za povraćaj ili naknadu oduzete imovine.Rok je zakonom utvrdjen kao prekluzivan-do 30.juna 2006.To je još uvek važeći zakonski Conditio sine qua non!Da li smo se tada samo igrali? Hoće li drzava shvatiti da prvo sama mora da čuva svoj autoritet i poštuje zakone?
  Žao mi je što g. Ilić nije podneo ostavku koju je obećao ako do kraja 2009, Zakon o restituciji ne bude usvojen-ne zato što je neispunjeno obećanje moralno ogledalo čestitosti svakog čoveka,već zbog uvredljive količine arogancije,površnosti i neznanja u izjavama koje je davao krajem 2009.Baveći se temom restitucije,bez imalo obzira koliko je to bolno za ogromnu populaciju Srbije,g.državni sekretar je usmeno stavljao van snage odredbe važećeg Zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine i obećavao nam da ćemo morati ponovo da prikupljamo i podnosimo svu dokumentaciju koju smo već jednom predali (i od Direkcije dobili potvrdu o evidentiranju)-mogao je(i bio je dužan) da makar pročita Zakon od samo 11 članova!!!Da pokaže minimum poštovanja prema ljudima koji pažljivo slušaju svaku reč koja se od vrha vlasti čuje i pročuje,na temu restitucije.Niti je pročitao Zakon koji je još na snazi,niti ima prava da ga usmenim izjavama menja a još manje da govori o našim daljim obavezama,koje će tek biti ustanovljene očekivanim Zakonom o restituciji.
  Tužno,neverovatno i neodgovorno ponašanje državnog sekretara koji se populistički igra ostavkom,uveren u svoju vlast i svemoć nad temama koje ni elementarno ne poznaje.
  Ovo samo kao paradigma opšteg ponašanja države prema Zakonu o povraćaju oduzete imovine (koji će jednom ipak morati da donesu)gde je očigledno veliko nesnalaženje kako da se ne ugodi onima koji vape za pravdom, već onima koji od Zakona očekuju legalizaciju svojih problematičnih sticanja.
  Zbog toga,svaki nacrt je za početak dobar,samo da krenemo…

 15. Ivan,

  Molio bih za pomoć oko pronalaženja oduzete imovine svojih predaka! Naime, mom pradedi, pripadniku stare banjičke porodice Blagojević je oduzeto zemljište na području opštine Savski venac u delu oko Belog dvora i sadašnjeg naselja Mačkov kamen. Imam saznanje da su neki od potomaka drugih banjičkih porodica uspeli da vrate oduzeto imanje i to zahvaljujući sačuvanim dokumentima iz tog perioda. Kako ne posedujem niti jedan dokumenat o oduzetoj imovini molim Vas za pomoć oko toga kojim putem da idem i kome da se obratim. Da li je to Arhiv ili neka druga institucija? Hvala!

 16. Maja Karaconji,

  da li neko moze da mi pomogne kako da vratim dedovinu koja je oduzeta za vreme kraljevine SHS 1918 ( koja je papirologija potrabna za to), kako da saznam celokupnu istoriju imovine porodice. Poznato mi je da je posedovao dvorce ali su u njih useljena javna preduzeca. Ako neko bilo sta zna nek javi. Unaprad zahvalna.

 17. Nenad,

  Ako vas zanima oduzeta imovina vašim dedovima, na nekom od pretraživača ukucajte “oduzeta imovina”. Iznenađenje. Naći ćete se u društvu sa Šarićem i sličnima.

 18. Pravda,

  Vracanje otete imovine bice uspesno vraceno onog momenta kada narod uzme stvar u svoje ruke.Otera lopove i sam uzme ono sto mu po dedovini pripada.

 19. Vesna,

  Pozdrav,
  Nisam na vreme saznala da treba da se podnese zahtev za povraćaj oduzete imovine do određenog roka, tako da ga nisam ni podnela. Da li mogu naknadno to da uradim i na koji način? Zahvaljujem na pomoći.

 20. Jelena,

  Mislim da je jedino resenje u ovoj zemlji da se ljudi dozovu pameti i izadju na ulice i traze svoje .Cekajuci zakon i sudove ovim tempom,mnogi nece docekati da vide taj povracaj imovine. U medjuvremenu imovina se prodaje i menja vlasnike tako da kako kaze Ministar Dulic:”Ne mozemo jednu nepravdu ispraviti tako sto cemo napraviti drugu”. Ako ovako nastavimo sa cekanjem zakona o povracaju imovine bojim se da ce se povecati broj tih “nepravdi” i posle nam nece pomoci ni EU da vratimo dedovinu. ZNACI moj predlog je sto pre dogovor sa advokatima i naslednicima imovine i na ulice!!!!

 21. anita,

  Kome da se obratim za dokumenta koje neznam gde su,a znam da je mom dedi oduzeta imovina na Slaviji i u Svetozara Markovica???

 22. Dejan,

  Molim za savet!
  Mojo majci je oduzeta imovina putem kupoprodajnog ugovora,dogo je maltretirana,prisiljavanja od stane poznatog komuniste i siledžije Mašana Markovića, na kraju je stavila kažiprs kao ne uka i ne pismena,pri cemu su joj dali mizernu sumu novca,ni deseti deo prave vrednosti.
  Ista površina jos uvek nije iskorišćena,prazna je.
  Kakva su moja prava ka tom zemljistu,ima li nekih pravnih mogućnosti da se ista vrati ili deo nje,kao pravična nadoknada?
  Hvala~!

 23. Darko,

  Mom pradedi je nezakonito prisvojena imovina u Uzdinu posle Drugog Svetskog rata. On je poginuo u Bombardovanju Beograda 6.aprila,a u dokumentima koje sam ja nasao u katastru u Zrenjaninu imovinu je prodao nekom nemackom oficiru 16. jula iste godine.Totalno neizvodivo zato sto posedujem njegovu umrlicu u kojoj pise da je poginuo na dan bombardovanja. Posedujem dokumenta da je on dobio 4 hektara zemlje i plac u Uzdinu preko pota groblja zato sto je bio borac na Solunskom frontu. Da li moze neko da me posavetuje kako bi trebalo da postupim i od cega da pocnem .

 24. sanela pelivan,

  u pitanju je oduzeta imovina, eksproprijacija, zemljiste koje se nalazi u samom centru grada Beograda, Slavija, suncani sat, poznato kao Miticeva rupa. Mene kao naslednika svoga dede interesuje kada ce stupiti zakon o deeksproprijaciji na snagu, kada ce nam imovina biti vracena, i da li postoji mogucnost uvida u same spise (predmet), s obzirom da je od strane vlade napomenuto da ce do kraja tekuce godine, naslednici biti obesteceni, nadam se po trzisnom vrednosti zemljista Unapred zahvalna Pelivan Sanela

 25. Andrija V. Mirkovic,

  Kome su sta komunissti, njihovi naslednici vratili “dobrovoljno ili zakonom”?
  - Jos jedna u ni´zu prevara, komunaca i njihovih sinova i unuka…Jos jedna u nizu ujdurmi i prevara…
  - Lopov ostaje lopov, a jabuka nepada daleko od stabala…
  - Srbija je “lider u regionu” rece sin jednog poznatog komunca i staljiniste a ispade da je Srbija crna rupa na karti Evrope.
  - Najgore od svega Srbi i Srbija nemaju alternativu u opoziciji…”Sjasi kurta da uzjasi murta” dal Kostunica, dal Toma, dal Boris, dal Velja, Dal Ivica…..( lazovi i prevaranti)
  “To je nama nasa borba dala sa imamo Tita za marsala”

  - Zivi bili pa videli…

  PS: Jedino pozitivno je sud u Strazburu….Ko ceka i istraje docekace….

 26. Dragoljub,

  Nakon 9.-tog maja 1945 godine došlo je do sloma fašizma i dolaskom komunista na vlasti sve je privatno opljačkano što se opljačkati može.Sada kada treba vratiti otetu privatnu imovinu na sve moguće načine se pokušava da se zadrži za sebe i svoje bližnje.Neznaju kako da vrate? Ako neznaju kako da vrate neka se sete kako se otimalo pa tako neka vrate.Krajnje vreme da se donese zakon o naturalnoj restituciji i da se na ovim prostorima poštuje pravo čoveka na svoju privatnu imovinu.Sve su zemlje u tranziciji učinile to jedino srbija još nije vratila otetu privatnu imovinu.

 27. milovan,

  šta to znači gospodine Đeliću,kada kažete da vraćanje oduzete imovine treba da bude sktomno?Kada je otimano,otimano je uz smeh i pesmu,za jedan dan,dok su naše majke i sestre plakale a dedovi i očevi odvođeni u Zabelu.Zar i danas u Ujedinjenoj Evropi,kojoj toliko hrlimo, treba smeh i pesmu nagraditi a suze ostaviti da i dalje traju.Zar je to demokratija i pravda koju predstavljate?Molm Vas razmislte o ovome, gore napisanom,kada ste sami i ne morate nikome reći ,šta mislite o smehu,pesmama i suzama.

 28. sava,

  …sta ako nisam prijavio i evidentirao u roku iz 2006 godine oduzetu imovinu moga dede?

 29. Mlekara,

  Deda je imao mlekaru u Sremu. Ubile su ga švabe 1942. godine u selu. Posle rata babi je mlekara oduzeta. Koliko znam, mašine su odvežene u Rumu, a zatim u Sremsku Mitrovicu. U Sremskoj Mitrovici postoji i danas mlekara, a počela je krajem 40-tih da radi na dedinim mašinama.
  Da li neko zna, da li dedini potomci polažu pravo na bilo kakvu naknadu kroz Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju za oduzetu imovinu?

 30. Ervin Dajc (Deutsch),

  Ja sam se vratio posle rata 1945godine iz deportacije sa mojom mamom, i odmah smo saznali da smo sami ostali od ogromne familije oko 40 osoba,mi smo jedini koji smo ostali živi(mama je imala 11 braća isestara koji su živi bili 6 aprila 1941 godine zajedno sa svojim decama)
  Moja mama je provodila ostavinski proces za imovinu njenih tetke i ujaka,i nasledila zajedno sa dva sesrična niz zemljišta i kuče u okolini Sombora.Na žalost i mama i njene sestrične su međuvremenu umrle.Ja sam prijavio 2006 godine Republičkoj Direkciji za imovinu Republike Srbije. Dobio sam potvrdu da je direkcija primila moju prijavu,na žalost od tada nisam primio nikakvu vest.
  Ja bih vas molio da mi javite sa eltronskom poštom.kako bi mogao da unapredim proces od denacionalizacije posle 64 godina.Ja imam sve potrebne dokumente,samo mi fali izvestaj iz zmljoknjžne kancelarije iz Sombora,moje pitanje je kako bi se moglo nabaviti ovaj izveštaj jer ja zivim u Izraelu.Mnogo bih se zahvalio za vaš odgvor.

 31. Blanka Petres,

  Najveći dio oduzete imovine 1945 bio je u vlasništvu Njemaca, a na njihova bogata imanja došli su Srbi iz Knina i okolice. Ti isti uništili su ta plodna imanja jer nisu hteli ni znali raditi. Naš je djed sa jednim sinom koji je bio defektan ubijen u mljekari u Kikindi sa još 65 Njemaca bez suđenja! Spomenik tim nedužnim ljudima podignut je od Njemačke države u Kikindi i njihova imena su tamo.
  Istovremeno mu je u logor strpana supruga Suzana zajedno sa ostalim udovicama i raspisan je proglas ; Oni Njemci koji se ne vrate na svoja imanja u roku 3 dana bit će im oduzeta / nacionalizirana imovina. I tako bi nakon tih 3 dana pustili su te jadne žene da se vrate na imanja na kojima su bili drugi ljudi koji su ih najurili.
  Već je davno RS trebala vratiti taj dug prošlosti kao sve demokratske zemlje postkomunističkog sistema, ali nije ??!!
  Kako i sa čime neznamo ali to je problem vlade i očekujemo riješenje KONAČNO .

 32. bojan,

  Moja pokojna baka je imala 300 duluma zemlje u Han Pijesku, koja je pod sumom i sve to su joj komunisti oduzeli. Da li ja imam pravo da to nasledim i povratim i kome da se obratim?

 33. goran borković,

  Poštovani!

  Moj pradeda je bio Solunski dobrovoljac i od drzave je dobio zauzvrat u Banatu zemlju oko 40 000 m2 poslije drugog svetskog rata ta zemlja je oduzeta.
  Ja bih vas zamolio da mi odgovorite dali ja imam pravo na povrat te imovine ili na nekakav vid odstete i gde mogu podneti zahtev ako nisam zakasnio.

  Unapred zahvalan Borkovic Goran

 34. nenad,

  baba i deda imaju pravo na oduzetu imovinu,recite mi sta je od dokumenata potrebno da bih podneo zahtev u posti posto cujem da se tamo to podnosi?unapred hvala

Napišite komentar