Vi ste ovde: Arhiva » Hereticus 2004-1 » Otvaranje dosijea tajnih službi: Prilozi »

Model zakona o dosijeima službe državne bezbednosti Republike Srbije

Stranice: 1 2 3 4 5 6

I. Opšte odredbe Sadržina zakona Član 1.
(1) Ovim zakonom uređuje se postupanje sa dosijeima i podacima koji su vođeni u službi državne bezbednosti Republike Srbije od 13. maja 1944. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Predmet ovog zakona su dosijei i podaci koje su Bezbednosno-informativna agenicja Republike Srbije (dalje: BIA), kao i ranije službe sa istim ili sličnim zadacima (dalje: ranije službe), vodile o građanima, grupama građana i organizacijama.
(3) Postupanje sa dosijeima i podacima koje se uređuje ovim zakonom, obuhvata: njihovu predaju Nacionalnoj agenciji za dosijee službe državne bezbednosti, rukovanje, korišćenje, obezbeđenje, kao i preuzimanje od strane Arhiva Srbije.
Cilj zakona Član 2.
S obzirom na to da su, zbog prirode ranijih autoritarnih režima, BIA i ranije službe obrazovali dosijee i pribavljali podatke kršenjem ljudskih prava ili ih koristili za kršenje ljudskih prava, ovim zakonom se ti dosijei i podaci čine dostupnim: da bi lica na koja se oni odnose, i njima bliska lica, mogla da sagledaju uticaj autoritarnih režima na sopstveni život, ostvare rehabilitaciju i razjasne sudbine svojih nestalih i umrlih; da bi se potpunije razjasnila priroda tih režima i uloga BIA i ranijih službi u njima; da bi se zaštitili privatnost i druga prava ličnosti od povreda koje bi mogle biti učinjene korišćenjem dosijea i podataka; kao i da bi se ostvarile druge svrhe određene zakonom.
Dosijei i podaci Član 3.
(1) Dosije u smislu ovog zakona jeste svaka zbirka podataka koja se u BIA nalazi ili vodi o građaninu ili organizaciji pod njihovim imenom, odnosno nazivom, ili o grupi građana, kao i svaki drugi podatak o njima, bez obzira na to da li su podaci pribavljeni radom zaposlenih u BIA i ranijim službama ili saradnika BIA i ranijih službi, kao i bez obzira na to da li je dopušten način na koji su pribavljeni.
(2) Dosije u smislu ovog zakona jeste svaki oblik čuvanja informacija i svako sredstvo na kojem su informacije zabeležene, uključujući kartoteke, datoteke, dokumente, planove, filmove, fotografisane i fonografisane ili na drugi način zabeležene materijale, mašinski ili ručno sačinjene duplikate i kopije tih materijala, pomoćna sredstva za procenu i programe za automatsku obradu podataka.
(3) Dosije je i svaki dosije saveznih službi bezbednosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije, ako je takav dosije u posedu republičkih organa i organizacija.
(4) Odredbe o postupanju, kao i o pravima i obavezama koja se tiču dosijea, važe i za lične podatke o građaninu o kome ne postoji dosije pod njegovim imenom (dalje: treće lice).
(5) Odredbe iz stava 4. ovog člana važe i za grupu građana i organizaciju.
(6) Građaninom u smislu ovog zakona smatra se: 1) domaći državljanin; 2) stranac, ako je bilo kada u periodu od 13. maja 1944. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona imao jugoslovensko državljanstvo; i 3) stranac, koji nikad nije imao jugoslovensko državljanstvo, ako je dosije o njemu vođen od 27. aprila 1992. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, bez obzira na to na koje vreme se dosije odnosi.
(7) Saradnikom BIA i ranijih službi u smislu ovog zakona smatra se lice koje je svesno, dobrovoljno i prikriveno dostavljalo ili na drugi način učestvovalo u pribavljanju informacija radi obrazovanja dosijea.
Nacionalna agencija za dosijee službe državne bezbednosti Član 4.
Nacionalna agencija za dosijee službe državne bezbednosti (dalje: Agencija) je samostalna i specijalizovana ustanova Republike Srbije, osnovana ovim zakonom, kod koje se nalaze dosijei BIA i ranijih službi.

II. Predaja dosijea Agenciji Obaveza predaje dosijea Član 5.
(1) BIA će predati Agenciji sve dosijee u roku od 30 dana od dana početka rada Agencije.
(2) Obaveza predaje svih dosijea iz stava 1. ovog člana odnosi se i na sve kopije dosijea koje nastanu od dana stupanja na snagu ovog zakona do dana predaje dosijea.
(3) Po proteku roka iz stava 1. ovog člana, nijedan dosije, duplikat ili kopija dosijea, kao ni pomoćno sredstvo za procenu ili program za automatsku obradu podataka iz dosijea na koje se odnosi ovaj zakon, ne smeju biti u posedu BIA.
(4) Izuzetno od odredaba stava 1. i 3. ovog člana, BIA će predati kopije, a privremeno, ali ne duže od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, zadržati originale onih dosijea koji su neophodni radi zaštite bezbednosti Republike Srbije, sprečavanja neposredne opasnosti po javnu bezbednost ili radi vođenja pretkrivičnog, odnosno sudskog postupka, a za svaki zadržani dosije navešće razloge i pretpostavljeno vreme zadržavanja.
(5) Ako BIA smatra da i posle isteka roka od dve godine postoje razlozi iz stava 4. ovog člana, dužna je da takav dosije preda Agenciji, uz obrazloženi predlog da se pojedini podaci iz dosijea učine neprepoznatljivim.
Član 6.
(1) Svako kod koga se dosije nalazi bez pravnog osnova, dužan je da originale i kopije dosijea bez odlaganja preda Agenciji.
(2) Svako kod koga se dosije nalazi po pravnom osnovu, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti Agenciju.
Obaveza obaveštavanja Član 7.
BIA će obavestiti Agenciju i o svim dosijeima koji nisu u njenom posedu, a za koje zna da postoje ili su postojali.
Dosijei drugih organizacija Član 8.
(1) Agencija ima pravo da izvrši uvid i dobije kopije dosijea i drugih dokumenata Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, drugih organizacija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao i političkih partija koje su bile na vlasti u Republici Srbiji u periodu od 1991. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako se ti dosijei i dokumenti odnose na: 1) građane o kojima su BIA i ranije službe vodili dosijee, i 2) usmeravanje aktivnosti BIA i ranijih službi.
(2) Državni organi i organizacije, političke partije, privatne institucije i pojedinci koji poseduju dosijee i dokumente iz stava 1. ovog člana dužni su da omoguće Agenciji uvid u navedene dosijee i dokumente i kopiranje istih.
(3) Troškove kopiranja i predaje dosijea i dokumenata iz stava 1. i 2. ovog člana snosi Agencija.
Zabrana narušavanja celovitosti dosijea Član 9.
Zabranjuje se BIA i svakom drugom kod koga se dosijei nalaze da naruš e celovitost dosijea, učine podatke nečitkim ili na drugi način neupotrebljivim, kao i da ih preinačuju.
Zahtev za prestanak ugrožavanja dosijea Član 10.
Agencija će, kada postoji konkretna opasnost, zahtevati da sud zabrani BIA ili licu iz člana 9. ovog zakona da vrši radnju kojom se ugrožava dosije.
Mere zaštite dosijea Član 11.
(1) Agencija će odmah po preuzimanju dosijea evidentirati dosijee i sačiniti njihov registar, odrediti nosioce poslova i odgovornosti u vezi sa dosijeima i preduzeti mere, odnosno predvideti postupke za njihovo čuvanje i zaštitu, saglasno principima o postupanju sa zbirkama ličnih podataka i odredbama ovog zakona.
(2) Dosijei koji su u posedu Agencije moraju biti zaštićeni od neovlašćenog pristupa, uvida, čitanja ili drugog vida korišćenja, kopiranja, menjanja ili brisanja podataka u njima, kao i od uništavanja ili nestanka.
(3) Agencija će propisati i sprovesti potrebne organizacione i tehničke mere zaštite i obezbeđenja dosijea.

Stranice: 1 2 3 4 5 6


Komentari na članak “Model zakona o dosijeima službe državne bezbednosti Republike Srbije”

 1. Djurin Uzel Terezia,

  U vreme petooktobarskih promena obaveštena sam da u SUP-u Pančevo postoji dosije o meni i prozvana sam “desnom rukom N.Radmanovića i N.Zeca što nije tačno.Inače ,od uvek odbijam da budem ucenjena.Godinu dana od kako sam otvorila SZR “Tereza G.M.”na delu je osveta kombinovanog tipa ,potpomognuta i prisustvom i rafiniranim atakom pripadnika Jehovinih svedoka,koji su po nečemu prepoznali svoj interes u mom poslovanju.Tom koordinacijom u pritisku na mene,dovedena sam do situacije u kojoj bi,po njima kad tad uz “urnisanje”moje porodice pristala da prihvatim jednu od opcija.Pisala sam obaveštenja svima za koje sam smatrala da trebaju da budu obavešteni,o Jehovima sam samo natuknula gosp.T.Nikoliću.
  Moja krivica je jedino u tome što sam tvrdoglava i što sada tek tvrdim da će biti po mome-Pošteno,da mi bude dozvoljeno da sveje umetničke talente plasiram i da zaradjujem dohodak-i nikako da budem nečiji ROB,POSLUŠNIK ili sl.Svojim nekadašnjim političkim radom stekla sam obimna saznanja o svemu što se dešava u mome gradu Pančevu,imam 52,god.do pre god dana su mi priznavali inteligenciju,sposobnost i moral,da bi sada kada su nečiji interesi ugroženi sva ta moja prednost bila osporena.E,pa neće moći.Tražim pomoć od Vas,od BIE i od svih mogućih koji imaju poštenja i ne vide sebe kao krvnike i izvršioce nedela i mahinacija.
  Terezia Djurin/uzel/13.12.1055.Šušara/Vršac/med.sestra,dizajner-krojač,slikar,majka i baba.
  POZDRAV tel-o646-o654341

 2. Mitrović Jela,

  U svom zrelom dobu, boraveći tri i po godine u Švedskoj i učeći ovaj jezik, ušla sam u tajni arhiv našeg jezika koji je sve do sada bio nepostojeći za nauku. Nigde na svetu nije toliko važno poznavati prošlost našeg jezika kao na Balkanu. Naša državna zatvorenost u periodu kada smo se branili od “unutrašnjeg i spolašnjeg neprijatelja”, veliki broj ratova u kojima je stradala i potencijalna naučna inteligencija dovelo je do toga da su baš naši naučnici napravili plodno tlo za ovaj zadnji rat jer su pokušavali da pomoću našeg jezika i naših dokumenata napišu istoriju i etimologiju – nauku o poreklu jezika.
  Veličanje Vuka Karadžića, naravno ne njegovom voljom, dovelo je do hiperprodukcije “naučnika”, odnosno visokih naučnih diploma sa malo znanja.
  Običan narod je prepričavao ono na čemu su pojedinci naučnici radili, pa je uvek izgledalo da su Srbi davaoci jezika drugim narodima koji su na kraju počeli da kuju svoj sopstveni esperanto jezik, i na taj način se udaljuju od Srba, pa se bojim da ćemo se na kraju raspasti na veliki broj malih nezavisnih državica, onako, kako je nekad bilo – jedno utvrdjenje, jedan grad – jedna država.
  Komunistički istoričari su se trudili da budu bliži što više Rusima, pa su pronašli da Nemci Lužičke Srbe zovu VENDI, i onu staru tvrdnju da su na Balkanu postojali Iliri i Vendi naopako okrenuli na našu štetu i štetu svoje države.
  Reč VEND postoji u švedskom i nemačkom jeziku i znači OKRETANJE. To je ustvari prva reč koja se izgovara u situaciji kada se od protivnika ili od jednog naroda traži promena ponašanja.
  Ma koliko zvučalo fantastično, Praalbanci su u gvozdeno doba bili na Skandinaviji. O tome govore švedske legende koje kažu da su oni, Šveđani i Norvežani, došli na Skandinaviju početkom gvozdenog doba, a da su tu zatekli neki drugi narod koji nije znao za gvoždje. Starosedeoci su špijunirali došljake, a oni, Šveđani, su im govorili da njima gvožđe daje veštica. Kada ka švedskom kažete da nešto potiče od veštice upotrebićete reči:
  HEKSA UR. Albanski GVOŽĐE = HEKUR.
  Taj narod je isteran sa Skandinavije jer se opirao hrišćanstvu. Nekoliko vekova se zadržao na teritoriji Nemačke u kraju: VENDLAND (Hanover – Hamburg, a onda su ih Nemci delimično pokrstili, a delimično razjurili.
  Taj rasuti deo Venda(Praalbanaca) sakupili su Turci i naselili na današnju teritoriju Albanije i iz redova ovog naroda uzimali su 50% svoje vojske. Turci su sa teritorije Albanije prethodo isterali Grke, Cincare i Srbe.
  O tome naša nauka nema pojma, niti ko to proučava, niti može jer je naučna postavka porekla jezika netačno postavljena. Najmerodavini lingvista koji je proučavao poreklo jezika, Ferdinand de Sosir, nije znao švedski jezik nego je engleski proglasio za jezik iz koga ističu skandinavski jezici. Onako kako sam ja pomoću našeg i švedskog jezika išla korak po korak, vidi se da je Biblija tačna i da je jezik nekad bio jedan, ali da su nesporazumi doveli do toga da se namnoži broj jezika do 7000.
  Lingvistika i gramatika nemaju kategoriju SITUACIJE koju inače čuva skoro svaka reč. U nekoj situaciji ljudi međusobno pričaju i nedovoljno se razumeju. Onaj ko prvi put čuje reč sam toj reči, na osnovu situacije određuje značenje. Tako je na primer reč GLAD,u švedskom i engleskom GLAD – zadovoljan, radostan, a kod nas je GLAD – prazan stomak, nedostatak hrane.
  Naš čovek čuje ovu reč za stolom kada je došljacima prineo hranu; odnosno kada su se oni najeli rekli su reč GLAD – zadovoljni smo, a naš čovek je gledao njih, izgladnelekoji su verovatno halapljivo jeli i na kraju je zaključio da su oni rekli: (bili smo)GLADNI.
  Naši istoričari su odbacili ILIRE kao naše pretke, a to su zgrabili Albanci i na osnovu SLUHA, a ne pomoću čvrstih dokaza iz jezika, napravili svoju istoriju. Godine 1989/90 ja sam po “JU programu”bila na Kosmetu kao nastavnik srpskog jezika u šiptarskoj školi. Šiptari su tvrdili da njihova deca ne mogu da uče srpski jezik jer Srbi nemaju stručne nastavnike. Tada sam se ja javila na interni konkurs i provela jednu godinu u Uroševcu u školi “25 maj”. Iz tog perioda ja sam pomela u sećanju šiptarske reči i kada sam u Švedskoj naučila njihov jezik,počela sam da čitam švedsku literaturu gde sam kod Moe Martinson našla legendu o njihovom poreklu, a onda sam kupila albansko-švedski rečnik i krenula sa radom. Danas ja imam čitavu knjigu koja može da posluži kao dokaz da su oni starosedeoci Skandinavije.
  Šiptarski ideolog novijeg vremena iz perioda stvaranja Albanije bio je Sami Frašeri. On je napisao knjigu u kojoj se kaže: Šta je bilo; šta jeste; i šta će da bude. On kaže da su Albanci prastanovnici Balkana i da su došli Sloveni koji su ih ugrozili i on, Frašeri, ostavlja im amanet da ponovo nasele Balkan.
  Ovaj amanet na našu žalost se realizuje u velikoj meri našoj nefikasnoj nauci.
  Već deset godina se ja borim sa ovim radom i ja sam na kraju postala čitav Institut za jezik. Svakom kom sam se obratila u vrhu naše nauke – ćuti. Svak ko je dobio moj podugačak zapis misli da će on moći dalje da eksploatiše ovaj rad za svoje napredovanje, ali svaki koji bi se pojavio pred Srbima sem mene da priča o ovome biće lopov koji nije hteo da mi pomogne da izađem iz anonimnosti i da kao nastavljač Vukovog rada kažem ono što sam otkrila.
  U nemogućnosti da publikujem svoj rad ja sam postala”izdajnik Srba”, a evo šta sam uradila. Poslala sam prikaz srpskog jezika EVRONETU i oni su mi odgovorili da nikad nešto bolje o našem jeziku nisu pročitali i da će me konsultovati ako rade emisiju o jeziku. Ja sam im odgovorila da ja ne mogu da buem konsultant jer sve to što ja znam mora da odobri naša Akademija nauka, a pošto ona ćuti i neće da mi pruži ruku saradnje, vi prevedite moj rad na nemački i pošaljite njihovim naučnicima. Meni je to bilo veoma važno jer Nemci moraju da znaju da mi, Srbi, nismo Vendi, već da su to Albanci. Može da se ispostavi da su pri kraju drugog svetskog rata bombardovanja Srbije potrajala i onda kada je potpisan mir, jer Zapad misli da bombarduje Vende, narod sa kojim su oni imali problema!?
  Da smo mi, Srbi, starosedeoci na Balkanu, potomci Ilira koji su govorili švedski potvrđuje titula Stevana Prvovenčanog – KRALJ. Ova reč u starošvedskom znači:DOMORODAC. U švedskim enciklopedijama kaže se da su Goti napustili u većem broju Švedsku,u prvom veku posle Hrista; da su sišli na jug Evrope i tu vladali, ali su se do srednjeg veka pomešali sa lokalnim stanovništvom.
  Zadnji rat ja bih nazvala – ratom kašika, žlica i lažica. Sve ove reči su iz istog jezika, ali spojene tako da ih više šveđani ne rzumeju dok se ne odvoje.
  KASS ICKE; KASS – tazbacivanje; ICKE – nekacija ‘ ne razbacuj!
  LAŽICE = LASS ICKE; LASS – tovar; ICKE – negacija = ne tovari
  ŽLICA = SLICKA – ogrebi, poliži
  U usmenom reprodukovanju reči iz tuđeg jezika glasovi se izoštravaju ili umekšavaju da bi se bolje zapamtili, pa je ovde:
  SS = Š; SK= Ž.
  Toliko od mene, državnog neprijatelja.
  Pozdrav od Jele Mitrović, 17500 Vranje/ tel.062415 361
  Nadam se da ćete potražiti odgovorne koji je kao nedavno istoričar Miodrag Milanović u “Politici” objavio knjigu pod naslovom “Srpski stari vek” u kome iznosi da smo mi Srbi bili u Mesopotamiji jer je negde kod nekih istoričara pronašao reč SERBI. Za sve to što istoričari netačno napišu moraju da padaju srpske glave. Ako se na internetu nađe naziv švedskih mesta, onda ćete videti da naziva SERBI ima preko dvadeset.Naša nauka nije napravila kopču severa i juga Evrope jer kada god su bili ratovi gore, gladne godine ili epidemije, stizale su niz Dunav izbeglice kod nas i kod Beograda tražile utočište. Jedini Srbin književnik koji je pokazao kako od stranca, Cincarina,postaje vremenom Srbin, bio je Borisav Pekić koji je naslutio da su Turci nešto radili na području Albanije, ali nije mogao da uđe u tu tajnu. Trebaju nam mladi ljudi koji će naučiti turski jezik da pronađu u njihovim arhivima dokumente iz perioda kada su naše seobe kretale ka Hrvatskoj, odnosno Austrougarskoj. Danas Šoptari dobijaju državu, a naši iseljenici u Hrvatsku nemaju pravo ni na pokrajinu!
  Vreme je da se drugačije uči. Pomozite mi!

 3. Mitrovic Jela,

  Poštovani,
  Ja moram da dopunim moje jučerašnje izlaganje o jeziku. U današnje tehnološko vreme vaša služba treba da zna i način kako našu zemlju dovesti u bolju poziciju u svetu. Treba da znate i ono što hipotetički može da dovede do propasti ne samo naše zemlje nego i sveta.
  Ono što me je u Švedskoj ohrabrilo da krenem dublje u istraživanja naziva mesta u našoj zemlji prvo je bio naziv Kolubara koji je nedvosmisleno ukazivao na to da je naziv na švedskom jeziku: KOL OBAR – KOL-ugalj; BAR – otkriven, ali kada se ispred te reči stavi prefiks “o”, onda reč znači: neotkriven. To znači da je čovek na svojoj karti zapisao mesto gde ima uglja.
  Učenje jezika na taj način za mene je bilo veoma zabavno, ali se sada sve to pretvorilo u jednu moru.
  Ja sam napisala saopštenje Vladi Srbije o tome šta kazuju prevodi oko planine Rtanj, spojeni sa onim što se dešavalo u zadnjem NATO bombardovanju – kada avioni nisu smeli da preleću ovu planinu jer avio-instrumenti gube kontrolu. Jedan bugarski avion je 2006. prleteo Rtanj i srušio se.
  Srbija je mesto odalkle je zvanično poteklo hrišćanstvo. Konstantin Veliki(graditelj Niša) prvi se krstio i proglasio hrišćanstvo državnom religijom. istoričari su u nedoumici zašto je on od hrišćanoprogonitelja postao pobornik hrišćanstva. Ja kažem da je moguće da je on nešto video. To što je video mogao je da bude starozavetni kovčeg koji su Jevreji dobili od Boga, ali su ga u ratovima izgubili. Legende o argonautima kazuju da su oni išli u Kolhidu po zlatno runo. Reč RUNO u našem jeziku je vuna sa jedne ovce, ali u germanskim jezicima RUNOR je pismo koje je uklesano u kamenu. Mojsijeve tablice sa deset božjih zapovesti su uklesane u kamenu.
  Sa velikim procentom verovatnoće ova tehnička naprava jer Biblija kaže da se kovčeg nije smeo dodirnuti jer bi onaj ko dodirne padao mrtav.
  Ako kažemo da su indijski i grčki bogovi bili kosmonauti koji su uticali na razvoj čovečanstva na zemlji, onda možemo da pomislimo da je možda priča o Prometeju realna priča, o bogu koji daje ljudima vatru – ne vatru za kuvanje jela, već oružje koje će čovečanstvo moći da koristi tek na određenom stepenu svog razvoja.
  Švajcarski naučnici se spremaju da u podzemnim postrojenjima stvore pračesticu koja bi imala osobinu crne rupe. U naučnim polemikama se kaže da bi se ta čestica uvećavala i da bi hipotetički mogla da uništi planetu Zemlju. Taj eksperiment, u kome rade i naši naučnici, odložen je do proleća. U tom intervalu moglo bi da se skrene pažnja na Rtanj i da se bliže ispita zbog čega je ova planina neobična. Najbliži grad uz Rtanj je BOLJEVAC, a ovaj naziv na švedskom kazuje: BOL LEVAT – živa vatra.
  Naše legende kazuju da se tu, na toj planini povremeno pojavljuju neobična svetla.
  Juče sam vam govorila o poreklu Albanaca, odnosno Šiptara. Svi nazivi ovog naroda koji je pogubio svoju pravu istoriju, potekli su iz švedskog jezika. Naziv ALBANY je i nekadašnji naziv države u kojoj je Njujork, ali ovaj naziv nije iz engleskog jezika, a Amerikancima zvuči prepoznatljivo. Na švedskom ovaj naziv kazuje: ALLA BANA – svi su otišli. Mi imamo naziv u Vojvodini : BANAT koji je takođe iz istog jezika. Legenda u kojoj se priča o Šveđanima i njihovom objašnjenju kako se dobija gvožđe je nepobitan dokaz da su Vendi bili na Skandinaviji i da su dolazili u dodir sa Englezima, Francuzima, Holanđanima, Nemcima… To se sve dokazuje jeziko, a prvi albanski kralj 1912.godine bio je Holanđanin. Na Balkanu su zapadnoevropski narodi locirali “nuklearni otpad”, a naši istoričari nisu mogli da prodru u tajnu ovog naroda.
  Na šiptarskom je VENLINDJE – domovina; VEND BANIM – kuća;
  VEND VOTIM – glasačko mesto. VOTERIONG je i u švedskom jeziku : glasanje.
  Švedski kraljevi su do srednjeg veka u nazivu svoje krune imali reči: Gustav(uslovno uzeto ime), kralj Šveđana i Venda.
  Naš naziv ARNAUT na švedskom kazuje: ÄR NAUT – da li je moreplovac? Naziv ŠIPTAR nije od naziva orla – SQIP, jer oni imaju i drugi naziv za orla, nego od švedskog: SKIP – vikinški brod.
  Mi na Vikinge gledamo pozitivno, a mladi Šveđani ih se stide i kazu da su Vikinzi bili pljačkaši i lopovi i da je to bilo u prethrišćansko doba. To znači da se pod nazivom Viking krije i Praalbanski narod koji je bio i u Francuskoj jer na primer francuski broj QATR – četiri, je i u šiptarskom QATR.
  Prihvatanje naših istoričara da su Iliri – Albanci, a Vendi Srbi, je bila pogubna za nas u očima Zapada, a potekla je otuda što su naši “naučnici” pronašli da su Lužički Srbi za nNemce Vendi. Nemci su pokrštavali Lužičke Srbe, a nas slovenski misionari – Ćirilo i Metodije.
  Isto tako naučnici u doba komunizma nastojali su da se što više približe Rusima, pa je naša pradomovina bila iza Karpata. Istina dobijena iz jezika je drugačija. Kretanja iz Mesopotamije, a ne iz Indije, su išla od Persije i Kaspijskog jezera prema Skandinaviji. Naravno da je seoba išla i prema Balkanu. U grčkom jeziku se takođe oseća prisustvo nordijskog jezika.
  Biblija kaže da bi se obnovio jedan uništeni narod potrebno je da se sačuva barem deset muškaraca i žena.Ta grupa će se vremenom, ako ima povoljne uslove razviti u veću grupu koja će se vremenom pomešati sa većinskim narodom i daće materijal za jezik većinskom narodu, kao u našem slučaju.
  Prva ruska država stvorena je u VIII veku u Ukrajiji, a stvorili su je Rusi sa Vikinzima(Varjazima), sa sedištem u Kijevu. Eto zašto je Ukrajina veoma bliska nama. Od Kaspijskog jezera do Skandinavije bilo je mnogo manjih različitih etničkih grupa koje su svojim jezikom uticale na jezik domorodaca. Na Skandinaviju je stiglo samo čelo kolone naroda u seobi i tu je sačuvalo svoj jezik nepromenjen, jer niko nije išao iz Evrope da se nastani u Švedskoj pa da im menja jezik kao kod nas.
  Najstariji srpski pisani dokument iz XII-og veka je “Letopis Popa Dukljanina” koji kaže, na srpskom i latinskom, da su Srbi Goti. Ja kazem: i Goti i Iliri govore istim jezikom – švedskim. U prošlom pismu rekla sam vam šta se u švedskoj enciklopediji kaže o Gotima.
  Mnoge reči turskog jezika nastajale su pod uticajem jezika Šveđana i Norvežana, kao i Engleza.Mi kažemo da su nam te reči iz turskog jezika i dalje ne idemo jer ne smemo da pomislimo da naš narod ima veze sa tako finim narodom kao što su Šveđani. Ali zaboravljamo da je Balkan bio veoma privlačan cilj za one koji se sele sa severa.
  Naše reči nastaju iz švedskog jezika, ali i iz engleskog. Englezi su kod nas pod nazivom Tračani. Svako “dž” je iz engleskog jezika, a svako “dj” iz švedskog. Šveđani se, ustvari, pitaju šta je bilo sa njihovim iseljenicima. Samo u Ameriku je iseljeno četiri miliona Šveđana. Pre Amerike seobe su išle kod nas, ali mi smo te došljake nazivali: PREČANI. Švedska reč PREKÄR – tegoba. Čovek koji se doselio priča o tegobama koje je imao u zemlji iz koje je došao. Mi pod tim PREKO, podrazumevamo onu teritoriju iznad Save ili Dunava i ne pravimo problem oko njihovog čudnog jezika. U vreme mog detinjstva se govorilo da je Tito nemački špijun. Kada je moj otac čuo preko radija kako Tito govori, rekao je pomirljivo da je on Prečanin. Tito nikad nije govorio dobro srpskohrvatski.
  Kada sam ja jednom prilikom u Švedskoj došla u kontakt sa štarijim Šveđanima u jednom selu, pitali su me: Ima li tamo, (odakle sam došla) neki SERBY. Potvrdila sam da sam ja Srpkinja. Moja učiteljica švedskog jezika rekla je jednom popu koga sam ja poznavala: “Jela je ista kao mi.”
  Ja nisam ni plavooka, mada imam plavooke unuke, ni plave kose, ali po ponašanju i duši ja sam im bila bliska.
  Bojim se da i među vama ima onih koji će ozbiljno shvatiti moje reči i neće me pitati kao Vranjski vladika Pahomije: “A ko tebe plaća?” Naravno čoveku se svidelo što imamo tako lepo poreklo, ali nije uračunao u to da Bog otvara oči pojedincima i oni rade velike zadatke i bez novca. Ja sam bez titule Dr, Mr ili prof. Ja sam penzionisani nastavnik srpskog jezika, ali ja sam čovek koji ume da logično misli. Ja živim u sobi od 8 kvadrata,od moje prosvetraske penzije. U porodicimi je zabranjeno da pričam šta otkrivam, a čovek koji je ugradu zadužen za kulturni rad i objavljivanje knjiga teši me da se ne sekiram jer “to može da se objavi i posthumno”.
  Da li će to stvarno tako i biti. Meni je sada 70 godina?
  Objavljivanje moga rada bacio bi senku na mnoge doktorske disertacije. Objavljivanje moga rada pokazalo bi da su svi zaraćeni narodi bili u zabludi kada su u pitanju stare mržnje koje su dovele do rata, a koje su možda i donete sa severa. Objavljivanjem moga rada moglo bi se reći kao što deca u zabavištu kažu: “Mir, mir, mir, niko nije kriv; ava, ava, ava… (nauka je krava!)”
  Srbi ostali u pravu što čuvaju svoj jezik i ne kvare ga nikakvim veštačkim rečima koje nemaju podlogu u prošlosti.
  Onda bi srpski mogao da bude naziv za sve one koji se međusobno razumeju.
  I još samo ovo:
  Srbi uvek maštaju o nekom zakopanom blagu, a to izgleda i nije neka nerealnost. Postoji u vranjskom kraju jedno mesto koje treba proveriti da li je brdo vulkanski krater ili su to podzemne prostorije. Taj kraj je na dan konjskog hoda od nekadašnjeg rudnika zlata Novo Brdo.
  Jela
  Adresu imate u jučerašnjem pismu.

 4. TEREZIA ĐURIN,

  Sve je pocelo projektom Pandora
  Istrazivanja iz oblasti bioloskih i psiholoskih efekata izlaganja mikrotalasnom zracenju jos od projekta Pandora, pedesetih godina, u zizi su interesovanja CIA, Pentagona, Ministarstva za energetiku i Nacionalne agencije za bezbednost SAD.
  Vojni istrazivacki institut Valter Rid takodje od pocetka ucestvuje u tom programu, a 1973. godine otkrio je da se spoljasnja zvucna sugestija moze proizvesti pomocu pulsirajucih mikrotalasnih audiograma ili analoga zvukova izgovorenih reci. Americki naucnici uspeli su da izazovu sizofrene senzacije i “slusanje glasova” koji ne poticu od misaonog procesa primaoca, vec dolaze sa strane, bez njegove volje i udela.
  Ovi eksperimenti podstakli su americke naucnike dr Roberta Bekera i Gerija Seldena da 1985, u knjizi Elektronika tela: elektromagnetizam i osnova zivota, daju sledeci komentar:
  – Takva oprema ima ociglednu primenu u tajnim operacijama stvorenim da ciljanu osobu naprave ludom uz pomoc stranih glasova, ili da programiranom isporuce instrukcije kojima se ne moze uci u trag.
  Metode mnogo puta koriscene u akcijama uznemiravanja CIA i FBI, tokom operacija kontrole misli MKULTRA, MHCHAOS i COINTELPRO, koje su bile predmet rasprave i u senatskim komitetima, nisu mnogo drugacije od onih koje je koristio KGB.
  Zabelezeno je da je uspeh KGB zavisio pretezno od siroke upotrebe informativnih mreza i agenata provoktora, a, zajedno s usponom Breznjeva, i od koriscenja droga i psihijatrijskih lekova u cilju manipulacije i kontrole. Pored pracenja, prisluskivanja, pretnji, stavljanja na crne liste i ostalih slicnih taktika, KGB je koristio i elektroniku, tacnije “tehnologiju usmerene energije” da bi podelio i izolovao stanovnistvo, sirio strah i ucutkao disidente.
  Postoje na desetine ljudi koji se zale da su bili uznemiravani i zloupotrebljavani od strane kako americke, tako i ruske vlasti. U sustini, svi oni koji su tvrdili da su bili “bombardovani radio talasima” ili da “cuju glasove” u glavi, proglasavani su psihoticnim, poremecenim ili sizofrenim. Medjutim, mnogi od njih bili su zrtve eksperimentisanja ili koriscenja elektronske tehnologije.
  Simptomi na koje su se zalili bili su slicni efektima koje prouzrokuju izlaganje mikrotalasima, zracenje elektromagnetnim/radio frekvencijama i infrazvucnim talasima. Prema tvrdnjama vecine tih zrtava, uznemiravanja i prismotre poceli su 1989. godine.
  Nekada su generatori mogli da deluju na rastojanju do jednog kilometra i bili teski tri tone. Sada su daleko savrseniji. A zastite, prakticno, nema.
  Jedno od potencijalno najopasnijih oruzja danasnjice, kojim “narucilac” moze da diktira necije misli i postupke, razvijeno je paralelno, siguran je Leonov, i u SAD.
  Istrazivanje NT to potvrdjuje, iako se cinjenice drze u najdubljoj konspiraciji i sagovornici odbijaju da kazu ista “vise od neophodnog”.
  Prva verodostojna informacija da u SAD postoji tehnologija koja moze da se koristi za elektronsko uznemiravanje obelodanjena je u Beloj knjizi, objavljenoj 1991. godine od strane Americkog saveta za globalnu strategiju, agencije bazirane u Vasingtonu, ciji je predsedavajuci Rej Klajn, bivsi zamenik direktora CIA.
  Bela knjiga opisuje mogucnosti upotrebe laserskog oruzja, izotropnog zracenja, infrazvuka, ne-nuklearnih elektromagnetnih pulsnih generatora i emitera mikrotalasnog zracenja velike snage u SAD i inostranstvu.
  Oruzje usmerene energije Pentagon naziva “nekonvencionalnim”. Energija koja se emituje pomocu takvog oruzja moze i da ubije ukoliko se nepravilno modulira, dok nizi nivoi prouzrokuju ekstremne forme fizicke nelagodnosti i slabosti.
  Na simpozijumu pod nazivom Vojnik kao sistem, koji je 30. juna 1992. godine sponzorisalo americko Ministarstvo vojske, izmenjivaci beta talasa posebno su pomenuti kao veoma znacajni za mornaricu SAD. Vernon Sisler, americki vojni delegat u NATO, obelodanio je tom prilikom da ne samo da se “oruzje usmerene energije vec nalazi u arsenalu Pentagona, nego da postoji i jedan veliki, jos neresen problem – i sami americki vojnici su ranjivi ukoliko se izloze takvom zracenju tokom njegove upotrebe na bojnom polju”.
  Na simpozijumu je otkriveno i da americki vojni program za istrazivanja i tehnologiju sponzorise 42 laboratorije i centre za razvoj, koji zaposljavaju oko 10.000 naucnika i inzenjera. Godisnji budzet od 1,3 milijarde dolara samo je mali deo ukupnih sredstava Pentagona koja se koriste za istrazivanja.
  Eksperimenti sa bioefektima izlaganja mikrotalasnom zracenju, koje sponzorise americka vlada, veoma su opsezni i kontinuirani. Vlada SAD, nije tajna, umesana je i u eksperimente kontrole uma.
  Ni Kongres ni razni sudovi u SAD ne pokazuju volju da podrobnije istraze “crne operacije obavestajne sluzbe”. Postoji cak i Izvrsno naredjenje broj 12333 u kojem se precizira da oni koji naprave ugovore sa vladom ili njenim agencijama ne moraju da znaju da se njihove usluge koriste i za ciljeve americke obavestajne sluzbe.
  Brojne agencije americke vlade zainteresovane su da testiraju “tehnologiju usmerene energije” na americke gradjane pod vanklinickim i nekontrolisanim okolnostima: Pentagon, da bi utvrdio stepen i opseg “neubitacnosti”; Ministarstvo energetike, da bi istrazilo “granice bezbednosti”; CIA, da bi ispitala mogucnost “kontrole misli”, i Nacionalna agencija za bezbednost SAD (NSA), da bi usavrsila samu tehnologiju.
  Kada smo, pripremajuci se za ovaj tekst, pozvali jednu od laboratorija u Americi na kojima se, pod univerzitetskim okriljem, vrse psiholoska proucavanja, niko od tamosnjih istrazivaca nije bio voljan da otvoreno o tome prica.
  Jedan, ipak, nije izdrzao da ne pokaze da zna vise nego sto bi se od prosecnog naucnika moglo ocekivati. Uz neodredjeni smeh, nabacio je, zakljucujuci razgovor:
  – Zasto mislite da su osetljivi zavrsni pregovori o Bosni odrzani bas u vojnoj bazi u Dejtonu? Malo neobicno, zar ne!?
  Nismo uspeli nista odredjenije da saznamo, ali je to prizvalo u secanje reci jednog clana nase delegacije na ovim pregovorima, koji se svojevremeno, u neformalnom razgovoru, zalio:
  – Svi smo imali problema sa spavanjem u Dejtonu. Ja sam nocu ustajao i setao se. Iz jednog dela kompleksa nesto je stalno potmulo brujalo. Kada sam pokusao da se prosetam do tamo, odjednom su ispred mene iskrsli neki tipovi u crnim odelima i ljubazno me, ali odlucno, vratili nazad.
  Kada nam je to pricao, delovalo je vise-manje nevazno. Sada, kada je obelodanjeno postojanje psihotronskog oruzja, sve dobija drugo znacenje.
  Da, stvarno, zasto su politicki pregovori u Dejtonu, okoncani pre tacno cetiri godine, apsolutno po zeljama americkih posrednika, odrzani bas u jednoj vojnoj bazi? I sta se tamo zaista zbivalo? Odgovor cemo, kad-tad, dobiti.
  Sledeci sudbonosni pregovori po nasu zemlju odrzavani su u zamku u Rambujeu. Zapad, to se sad i tamo priznaje, niti je zeleo niti ocekivao njihov uspeh – planovi za bombardovanje Jugoslavije vec su bili spremni. I ovi pregovori su, tako, za Zapad uspesno zavrseni.
  Za sve je, cini se, ipak bila dovoljna samo dobro vodjena politicka igra. Potrebe za “dodatnim merama ubedjivanja” nije bilo.
  Najkriticniji momenat za Ameriku na pocetku bombardovanja bilo je zarobljavanje njihova tri vojnika. Paralelno sa srceparajucim pricama o njima, u zapadnim medijima se naveliko spekulisalo gde se nalazi predsednik Milosevic.
  Znalo se, naravno, da on nije bio u rezidenciji kada su na nju bacene bombe. “To je trebalo da ima psiholoski ucinak”, tvrdili su americki komentatori.
  Prvi kontakt predsednika SRJ sa Amerikancima u toku rata bio je spektakularni dolazak misionara Dzeksona na celu brojne delegacije predstavnika tamosnjih verskih zajednica.
  Da li je nama do kraja poznato ko je sve bio u ovoj delegaciji? I sa kakvim zadatkom? Podsetimo se, makar sve bilo na nivou spekulacija, osnovnih karakteristika psihotronskog oruzja: ne moze da deluje na velikim udaljenostima (mora, znaci, da se priblizi ciljanom subjektu), mora se odrediti, sto je najveci problem, “predmetni talas”, odnosno talas oslonac koji omogucava da se necija psiha drzi “na ekranu”…
  Amerika je u ratu protiv nas upotrebila sve vrste svog najmodernijeg oruzja (neka je na nama bas i testirala). Da li i zastrasujuce psihotronsko?
  Preuzeto iz “Nedeljnog telegrafa”

 5. Terezia,

  Da bi čovek sačuvao svoju pamet i misao o postojanju ,potrebno je više od sreće i genetski nasleđenih poruka.
  I pitam se dokle više.
  Odgovora nema ,niti ikakvih naznaka da će se sve uskoro završiti.
  To beznađe ,ništa drugo nego je dobro instalirani program,sa predajnikom u rukama pogrešne osobe.
  Nekakav zločinački um.Zlo samo.
  Ulog je veliki.
  Usponi ,padovi.
  Da poludiš,ako već nisi .
  Svetla na kraju tunela nigde.
  A i da ga je jedno vreme i bilo,nisam ga videla od siline zla oko mene.
  ……………………………………………………………………………………………….
  Neretko,prvo se postane bitanga,lopov,biznismen na mufljuski način,muljanjem,varanjem države i naroda,pa,tek onda ,osniva se politička partija.
  Pošto je u Srbiji ,svojevremeno,evidentirano preko 600.političkih partija,udruženja,humanitarnih organizacija,ne vladinih i ostalih,sve je veoma jasno.
  Ovde ne mislim na one kretene ,naivne poput mene,koji još uvek veruju da je moguće i poštenim radom i mišlju,uz veru i ideale izgraditi bolju budućnost i politiku jedne države,prevashodno,Srbije.
  Političke partije i udruženja građana u Srbiji,postale su male firme ,ispostave,filijale ,vež poznatih mafijaških grana,od proizvodnih do neproizvodnih delatnosti,ali sa zajedničkim imeniteljem-Novac i moć.
  U Americi,one dve političke opcije,najjače,dozvoljavaju članstvu kandidovanje na svim nivoima vlasti,do predsedničkog nivoa.
  Nesumnjivo,tamo,predsednik partije,nije u obavezi da bude i predsednikom države,iliti,ministrom,resornim ,bez portfelja,svejedno.
  Nivo koji su prešli,oni tamo, ne pita za prvi stečeni milion.
  Pita se za one što dođu posle.
  A ,tek kada sakupiš one posle,možeš da avanzuješ u vlasti.
  Tako se ,tamo ,desi ,da neko otpočne „biznis“ i sa 100.dolara,ili,nečega,(normalno ,na „pošteno“),pa kada zaradi više,onda ga pitaju kako,šta radi sa njima,gde ih drži,ulaže,skriva ,pere i slično.
  Kod nas,u Srbiji,i još nekim državicama ,globalnim marionetama,prvi milion ne može svako da zaradi,pita se na koji način,ali ne pita se svako u Srbiji,samo po neko,onaj neprilagodljivi,onaj ,dole pomenuti naivko,idealista ,krelac.
  Ako si ČLAN,onda te ne pitaju za ostale miliončiće,ako nisi simpatizer ili ČLAN,ako nisi legao na rudu da bi zaštitio svoje milione,onda ,kako ti Bog da.
  Ne mislim na Svevišnjeg.
  Daleko bilo.
  On je već odavno digao ruke od Srbije.
  I ,tako,svaki sledeći,koji bi da bude uspešan,koji je imao nekakve snove,ukoliko se na pokloni ustaljenim mafijaškim kodeksima,društvu,organizovanom u politički rad ,udruženju i sl.,onda taj može da se oprosti od svojih snova .
  I od života ,ukoliko tako odluče ,tamo negde.
  Članovi(opet, ponavljam,ne ovi naivni kreteni,kao ja )već oni koji utrče,istrče,lete,prelete,oni koji se učlane da bi „ispeglali svoju prošlost“,koji bi da zaštite neku svoju porodičnu bitangu i mufljuza,ti članovi se koriste da ove idealiste ,naivce ,kretene ,nauče pameti.
  Jer ti ,kreteni,progledaju jednom u životu,i onda shvate „da nešto smrdi u državi Danskoj“.
  U međuvremenu,jača državno uređenje,Ivica i marica,sav novac i bogatstvo naroda prelazi na raspolaganje ovima ,organizovanima koji su avanzovali u vlasti,jača odred koji selektivno kažnjava ove naivne ,proziva ih kriminalcima iako to nisu(znaju OVI sve cake),smešta im,ispira umove informativnim razgovorima,izjavama ,pro forme,šalju dopise ,uvodie „namete na vilajet „i zastrašuju (još uvek,naivne i kretene kao što sam ja) ih podatkom da ih čeka doba janjičarenja (modernog ,sa novim imenom,savremenijim).
  Sve je to selektivno,normalno.
  Ne diraju se oni glavni.
  Zna se i zbog čega.
  Vrana ,vrani ,oči ne vadi!
  Pitala sam se svojevremeno,kako to da se samo od lekara zahteva da se izjasne kako će i gde raditi.Privatno ,državno?
  Pitala sam se _
  Šta je sa ovima,vlasnicima „firmi“,imperija,komeraca,DOO,AD i ostalih biznismena, tezgi i tezgica na buvljacima ,monopolistima iz vlasti,pa ovima iz milicije ,opštine,udruženja,političkih partija?
  Njihova imena?
  Pa,da.
  Zaboravila sam.
  Oni su toliko pametni,pa su sve to stavili na ime nekoga drugog.Poslušnika ,Člana,simpatizera,ČUTOLOGA.Jadnička?
  Sve mafije vuku konce iz vlasti.Pod njenom su zaštitom.
  Zahvaljujući mafiji,nastala je vlast.
  Tek kada su se ovi na vlasti prosvetlili,“oprali svoju prošlost“onda su stekli pravo,da ne kažem ,mu..,da barataju terminologijom _
  Borba protiv kriminala,korupcije i sličnih ..fijaških radnji.
  Anketni odbori ,slična sranja ,samo su pro forme .
  Nikada se neće saznati glavni i pravi kriminalci,jer ih vlast štiti.
  Samo će ovi sitni,neprilagodljivi da se razvlače po medijima,da se uništavaju njihove porodice ,sve dok se ,uporedo,sa kretenima ,naivnim utopistima ne završi za sva vremena.
  Kada i poslednji krelac zaćuti,biće raj u Srbiji.
  Za mafijaše i za vlast.
  Tajne službe su se povezale internet komunikacijama.
  One bi trebale sve da znaju.
  One i znaju.
  Ali?
  Čute.
  To im je u opisu poslova.
  Tajno da ćute!
  Moraju ,jadni.
  Zašto moraju?
  Pitajte ih ,jadničke.
  Pitajte ,ove i u vlasti,ove iz udruženja i političkih partija.
  Ove ….One…..
  A,pitajte i sebe.
  Da li ste spremni da prođete kao što sam ja prošla?
  Narode,Srbijo moja!
  ČUTI SRBIJO!
  Neko drugi misli o tebi.
  Šta misli,briga te.
  Važno je da preživiš ,da živiš OD DANAS DO SUTRA.
  Prekosutra?
  Nema ga!
  Nije važno!

 6. TEREZIA ĐURIN,

  Predvidiv predlog zakona o informisanju i kulturi samo je posledica višegodišnjeg Programa koji je namenjen građanstvu Srbije i Srbiji u celini.
  To neću komentarisati jer je glupo i odnosi mi veoma važnu količinu energije.
  Ko je pametan i voli da čita ,da se informiše ,već će znati.
  Ono što predlažem:
  Ljudi kupujte knjige ,učite ih na pamet ,jer uskoro stiže novo vreme iz New Age,zabrana svakog vida edukativnog ,produhovljenog i u cilju opšte kulture ,štiva ili sličnog vida prezentacije zapisane ,genijalne misli.
  Drugi predlog za ove predstavnike vlasti iz Orvelove “Životinjske Farme” i Orvelove 84, da omoguće jedan prostor u Beogradu,mali trg ,gde će se oni koji bi imali šta da kažu,jer Bog im je dao pamet i MISAO,kako bi ti veoma retki ,ka istrebljenju ,a, pre toga ispunili svojoj duši ćef i izrekli sve što im leži na duši.
  Eto,ja se prijavljujem da budem prva na spisku,kada obezbedite taj mali prostor od jednog kvadrata ,da iskažem svoju misao koju niko ne sme da štampa ,jer im je zabranjeno i pre ovog Nakaradnog Zakona (koji je već bio očekivan sa moje strane ,jer ,rekoh ,predvidiva su dela nesavršenih i degenerisanih predstavnika Sile iz New Age doba koji nam se želi nametnuti milom ili silom).

  Pozdrav
  Đurin Uzel Terezia
  Pančevo
  Ive Kurjačkog 123

 7. Trezia,

  Ima tu mnogo toga da se objasnjava, ali pokusacu ukratko. U sve je umesana crkva od proterivanja Milosa Obrenovic i postavljanja Kneza Aleksandra Karadjordjevica do dana danasnjeg. Sve te rivalsko dinasticke organizacije organizacije postoje i danas upravo zbog straha povratka druge dinastije. Nacionalizaciju nije izmislio Tito vec Karadjordjevici, dakle oduzimali su sve sto je imalo predznak Obrenovica, nakon majskog prevrata pristalice dinastije Karadjordjevica, a dolaskom Petra su ubijali i pekli mrtve na raznju (bukvalno) sve koji su nosili prezime Obrenovic i ako nisu imali dodira sa tom dinastijom (to je potvrdila Branka Prpa direktor beogradskog arhiva u nekoj od TV emisija). Crkva je forsiralao onu dinastiju koja je bila sklona ratovima da bi na taj nacin bogatila svoju organizaciju, tu je imala veliku ulogu loza eterija iz Grcke ciji je clan bio Karadjordje. Crna ruka, Obraz, 1389, Loza pobratim preimenovana u Djorjd Vajfert, su organizacije koje streme crkvenim ciljevima i njih finansira crkva upravo SPC sa Anfilohijem Radovic koji je na vrhu te hieararhije. Inace i sam Akelsandar Karadjordjevic je licno naredjivao streljanje 300 komunista u najvecoj tajnosti, sto mi je preneo sin adjutanta kralja Aleksandra, inace jedan od potomaka Obrenovic dinastije.
  Apis, je shvatio sta je uradio da je svojim delovanjem (po njegovim shvatanjima dove jos vece zlo i krenuo na Aleksandra Karadjordjevica, (nesto kao Rankovic koji je pripadao crnoj ruci) ali ga je u tome omela sama organizacija kojoj je pripadao. Inace njegova resenost da izvrsi atentat na Aleksandra ga je streljala, naravno po drugom osnovu. Eto ako je vredelo ukratko, inace ja odvajam materijale za knjigu koju pripremam i tamo ce sve do detalja biti objasnjeno.

  ……………………………………………………….

  Izvinjavam se sto stitim autora gornjeg teksta,te ne potpisujem njegovo ime,ali ima vremena,jer kao što je sam rekao,biće o toj temi za knjigu,pa će se sam potpisati.
  Ja kažem ,ne za jednu ,nego više,jer o tolikoj količini zla u Srbiji,krajnje je vreme da se upozna naša javnost i svetska.
  O pranju novca kroz Srpsku Pravoslavnu Crkvu,već sam obavestila određene relevantne institucije,o tome je bilo govora i na Slobodnoj Evropi,pa ne bih da se ponavljam.
  Imena koja su na liniji ovih skupina koje su ZLO za Srbiju,pripadnika takvih,ima u svim porama naše države.
  Znači,nema gde ih nema ,pod jednim ,drugim ,trećim i dalje… nazivima.
  Cilj im je od prilike zajednički.
  Ja kažem,ovako-
  SVI ONI OBAVLJAJU KAO MRAVI VOJNICI,SAMO PRLJAV POSAO ZA NEKE DRUGE KOJI SA NJIMA UPRAVLJAJU IZ SVOJIH ZAŠTIĆENIH KULA I ZAMKOVA ,MISLEĆI DA SU NEDODIRLJIVI.

  Jedne štiti bia,jedne političari,druge crkva,da ne nabrajam ,ali sve zajedno štite agenture stranih sila,ne mislim na kompletne organizacije ,već na pojedince iz istih,dinastički/neki,ne svi/ naslednici krvavih namera da bi ostvarili svoj san da zaposednu Srbiju ne birajući sredstva,i masonerija sa podgrupama i prijateljima,odnosno udruženjima sa kojima ostvaruju tesnu saradnju,tobož baveći se humanitarnim radom,humanošću na planeti zemlji.
  Danas ću se baviti Crnom rukom.
  Zašto?
  Zato što je ona kooptirana u Pančevu,gradu koji pored svega što ga zadesi kroz vreme
  stradavanja i ekološke katastrofe,umiranja ,zatiranja mladosti,zadesi ga i devijantna misao tamo nekih ološa,psihotičnih i nedovršenih,fašističkih i genocidnih,da ljudima od pameti,od pozitivne ,stvaralačke energije mogu upravljati,milom ili silom.
  Tu možemo tražiti objašnjenja odkud ovoliko zla na ulicama velegrada,samoubistava u Srbiji,ubistava i nesreća.
  Zašto se ti iz centara ZLA ne slažu sa primenom zakona o Zaštiti od diskriminacije?
  Zašto su se toliko nameračili na osobe koje iskazuju svoje seksualno opredeljenje ,drugačije od većinski prihvaćenog koda?
  Pa,molim lepo,ništa nije novo za te centre takvo iskazivanje seksualnosti/potpomognuto ekstazijem i ostalim podštapalicama -otrovima za dušu i telo čoveka ,ljudskog bića u njihovoj službi,jer ,upravo u njihovim centrima,u onih što rukovode Crnim rikama ,krvavim rukama sledbenika,tamo je već sve isprobano iz tog opredeljenja i niko nije imao ništa protiv.
  Tako su u stvari,dok Zakon nije odredio drugačije,tajnama ljudi sa drugačijim opredeljenjima,ti zlikovci trgovali,ucenjivali i sprovodili svoju devijantnu politiku.
  Kroz sve ljudske aslabosti , trudeći se da zagospodare ljudima u Srbiji,da od njih načine zombirano stado kojim će vladati ,zna se ko.
  Sada su im alatke zla oduzete iz poseda.
  Jadni,morali su se uzbuniti i ,kao svaki humanista i “milosrdan čovak”prema Srbiji,te početi ubijati iz milosrđa.Strance,jer ,Srbije su se naubijali kroz godine.
  Postalo je dosadno.
  Samo da bi na scenu stupio ,KO?
  Onaj ,koji navodnio ništa nije kriv,koji je tobož svetac,pa se pojavljuje da „spase Srbiju od zla“/koje je sam proizveo/.
  Nemamo mi u vlasti organe i Ustaiom zagarantovanu zaštitu od takvih zlikovaca.
  Nemamo ni u Pančevu.
  Štite ih/zlikovce/ sudije,advokati,kursadžije iz SUPA ,MUPA ,radnici koji su slabijeg mentalnog sklopa,novinari,bivši pripadnici u vojsci,električari,informatičari,bankari,službenici u školama,opštini i kojekuda širom Srbije,pa i Pančeva.
  Ima ih među nezadovoljnima od rođenja,među pijanicama ,ostavljenima od porodica,lopovima,lažovima,majstorima za raritete,imperijama začetim na prevarama,hemičarima koji dobro mute drogu i seju smrt našoj deci,prodavcima dece,belog roblja,u mafijama koje trebaju centrima ,kroz te Produžene Crne i prljave ruke ,kao mašice ,da svoje ne bi krvavili.
  Da bitišu na lažnim rečima,kako su sveci i da im se trebamo nadati uz pognute glave.
  FUJ!
  Ima ih i tamo gde je kolevka Srpstva,gde se kao država borimo da sačuvamo ono što joj vekovnim pravom pripada.
  I,tako,sve će ovi zlikovci isprobati.
  Sva sboja Zla iz Pandorine kutije.
  Vlast će načiniti možda nekoliko Anketnih odbora, pisati depeše sudijama,Vlasti u Vlasti,i tako.
  Vreme će prolaziti,a, ovi zlikovci će umisliti da će pobediti.
  Da li će pobediti?
  Može li se pobediti na osnovama prljavštine,kriminala,korupcije,bolesti psihofizičkih koje se zloupotrebljavaju zarad bogaćenja nekih,sprovođenja nekakve politike van zdravog razume ,sprovođenja vizije koja nikada nije mogla da se primi u Srbiji,njenom narodu od savesti ,od vrednoće,samilosti i genijalnosti.
  Narod Srbije zna da je jedino rešenje svih bolesti u primeni adekvatnog leka.
  U kancerogenom tkivu ,radikalno rešenje ,sa propratnim mehanizmima zaštite od povratnog dejstva bolesti.
  Pa,uzdam se da ću doživeti da vidim i to.
  Zdravu Srbiju.
  Zdravu naciju i spolja i iznutra.

  Đurin Uzel Terezia
  Fenikss

 8. Trezia,

  Srbija-četvrta država
  Država starih ljudi

  Ko profitira od te činjenice?
  Narod Srbije ,zasigurno NE.
  Pa,ko onda?
  Uzmimo za primer ,šta se dešavalo sa poslovnim ljudima,snalažljivim,trgovcima,vlasnicima delova grada,ulica,trgovina,industrija,pre Drugog svetskog rata.
  Onima što ,radiše advokaturu ,doktorima,druge vere.
  Cincari,jevreji,manjinske vere.
  Onima koji se nisu pridružili fašistima,ali ,ipak se ugasiše ,sa ili bez naslednika,ugasiše se kao slavna prezimena,kao neko ko je ostao upisan samo kao donator,negde u spisima,i kome se gubi svaki trag.
  U njih je bilo skupocenih vrednosti,umetničkih slika,rariteta,starina od neprocenjive vrednosti,u trezorima,u kućnim kasama,u sobama,na tavanima.
  Sa pobednicima fašizma,uz Oznu,Udbu,i ostale službe/
  baš kao i danas,u XXI veku,zahvaljujući ljudskim
  slabostima kojima se igraju službe čiji je prevashodni zadatak da građane Srbije štite od delikventnog delanja ,upravo od ovih naopakih statistika koje danas nameravam zabeležiti/dešavali su se nekakvi poznavaoci nasleđa,bogatstva u slikama,zlatnih novčića,nameštaja,oružja od istorije,knjiga od neprocenjive sadržine,te su isti ,uz prisilu,lopovski,ili radikalno,ubistvom vlasnika,dobijali u posed pomenute vrednosti.
  Samo za vrh ,za odabrane ljude,rukovodioce ,izvršioce i poslušnike.
  Ukoliko nije prepadom,upadom,ucenom ,strahom,ubistvom/Kostajcima od udb…ozne države/ ,uspevalo da se preuzme bogatstvo pomenutih,onda su atakovane najslabije karike u tim porodicama od „Name“,birani su naslednici,i „OBRAĐIVANI“ na onim principima koje sam objavila već,baveći se Projektom Pandora,iz kutije ZLA.
  Mislim da još uvek na sajtu pod imenom Heretikus ,imate za pročitati o vremenu pedesetih kada je Pandora počela sa delovanjem.
  Vratimo se vremenu sadašnjem.
  U novinskim oglasima,imamo sve češće oglase tipa:
  Čuvala bih starije ljude…. bla…bla…bla…. za nasledstvo.
  Ili …stanovanje…..isti bla….bla…bla.
  Kažemo ,Jehove su sekta od kojih se treba bojati upravo toga ,jer vole da ljude zajebu i ostave ih bez ičega,pa kada im jadničak prepiše imanje,uskoro ga zadesi i nesreća.
  Nikada nisu dokazane nesreće,kako su se dogodila,i zašto baš kada se testamentalni deo odradio,tamo nekome u korist.
  Ima i drugih primera.
  Porodice,kao vole neke starce,pa se sa njima intenzivno druže i ,tobož,vole ih.
  Starci,kao starci,malo podetinje,te poveruju da su voljeni,zpravo iz želje da ,kao dečica,budu voljena.
  I ,stradavaju isto,kao dečica /,koju varaju ,dileri droge,alkoholni dileri,duvanski dileri,dileri smrti ,ubice,prodavci njihovih tela i organa,krvi/,te ih ,kada ih prisvoje ,sklone sa lica zemlje ,kao potrošnu robu.
  Te pomenute porodice ,ispomažu stare ljude,plate i negovateljice,zdravstveno osoblje,i tako……
  No,kada starci budu preuzeti na brigu takvih humanista,postaje čudno kako jedno za drugim ,isti starci umiru u kratkom vremenskom razmaku.
  Za prvog je nesporno,no sporno je kada drugi umre.
  Navodno,zbog tuge za prvim.
  Ima još nešto.
  Zašto država ne čini ništa povodom te STARE SRBIJE?
  Čini da ih preuzme pod kontrolu,i nekakvu brigu, geronto domaćice i slično.
  Udruženja starih,kuhinje…..
  Dom staraca ima klauzulu koja dozvoljava da se kompenzuje imanje i nepokretnost ,zarad usluga doma.
  Sve to ide preko Centra za socijalni rad.
  Znači,država sve ima pod konac.
  To je OK.
  Treba se znati sve.
  Nego,pitam se ,statistike radi:
  Koliko je takvih staraca koji ostaviše svoje imanje zarad protivusluge o zbrinjavanju od strane prijavljenih i verifikovanih iz te oblasti???????????????????????????????????
  Ne zaboravimo da u tom smislu postoje i privatne službe,u vlasništvu pojedinaca koji su se obogatili na sumnjivim poslovima,iz kriminala,pa sagradiše nekakve hotele za starce.
  Kao što reče predstavnik i tobož zaštitnik naroda od kriminalaca ,postavljen od državne uprave ,opisujući te naprasno dobre i poštene u Pančevu:
  „Kriminalci koji su prinašli svoju banju,te svoje „penzionerske dane iz kriminala“ žele oprati poštenim biznisom,boravkom u pronađenoj banji,gradu,/gde im je to čak preporučljivo,da se ljudi ne štrecaju,čak im je omogućena zaštita ORGANA od poštenih građana koji nešto pitaju i zapitkuju,negodujući/…..
  Sve treba uzeti u obzir i proveriti.
  Najviše me zanima ,dokle žive starci koji naprave taj dil ,kuća i nepokretnost,zajedno sa penzijom, zarad boravka u Domu ,bilo privatnom ili državnom?
  Eto,baš bi trebalo da znam,
  KAKO NE BIH BILA NEOBAVEŠTENA.
  Ne mislim ovde samo na kuće,već i na stanove,vikendice,kola….znate već….bankovni računi/akcije i sl./ koji se posle isčačka…ma ,valjda se zna na šta mislim.
  Problem je što ne znam.
  Znam samo da je jadan jadničak u mome gradu nastradao jer je nosio ime od ,kako rekoh „ OD NAME“ u periodu od XX do XXI veka.
  Baš je nagraisao ,kao i svi njemu slični.
  A,opet,nasuprot njemu,imala sam baba tetku koja je ,ma,nije bitno…..ima vremena.
  I,zamalo da zaboravim,jedna moja predkinja iz porodice širom sveta,pa ,jedna iz Amerike:
  Nije ,jadnica imala decu.
  Uhvatili je neki iz crkve ,ne znam koje,pa je voleli,strašno su je voleli ,sve dok niie sve što je imala u posedu od nepokretnosti i pokretnosti, prepisala crkvi.
  Baš,beše, PRAVA VERNICA KOJA NIJE TREBALA DA SE POKAJE JER NIJE BILA BEZOBRAZNA.
  Mašala!

  Malo,po malo,
  Postaću obaveštena

  U to ime
  Do viđenja
  Terezia Uzel

 9. TEREZIA ĐURIN,

  Tacno -u Pancevu sve sama fina gospoda/olosi belosvetski pod zastitom nekih politicara/ sa MR.Dukijem tesno saradjuju
  Terezia Uzel-SRETNA NOVA -2010 GODINA-SVIMA OD POSTENJA U SRBIJI……NEPOSTENI I OLOSI NEKA GLEDAJU STA CE I GDE U SLEDECOJ….KRAJNJE JE VREME DA UVUKU ROGOVE!

  Onomad ,jedan od pomenute ”fine gospode”pomenu da za clanstvo u tim osljarskim /oslarski-moj stav o svingerima i tim ljudima/ mora potencijalni zrtvenik da bude doveden u stadijum Katarze…
  Zamislite,takvi su veliki BoŽnici,krste se gde god da imaju razloga za to,za svasta,a, sa druge strane ,rade to sto rade…Stvarno,pravi duhovnici sadasnjeg drustva u Srbiji…Otud toliko sljama i bezboznika ,pa i u Pancevu,gradu koji je vec ekoloski sjeban i na nekoliko perfidnih nacina…
  Govorim ja da .od kada vlada ta ”finoca”iz senke ,kojeAse izrodi jos iz predjasnjih politika,I službi,da je upravo ta ”finoca”nama dosla glave……
  Nista nije slucajno,pa ni Lenjinova ,ILR ,i jos podosta ulica gde se kriju sve fini do finijeg.
  Skotovi za apsu,samo Dacic to ne vidi ,jer ,ne ide mu u prilog,kao ni ovima od pre DS a ,normalno.
  Izgubice clanstvo ako udare na svingere.
  ……………………………………………………………….

  Svingerski klubovi u stanovima
  U Beogradu ne postoji nijedan klub specijalizovan za svingerske žurke, pa se beogradski svingeri uglavnom sastaju po stanovima. Priča se, međutim, da kao mesto okupljanja i „druženja” koriste jednu napuštenu kuću u Trnskoj ulici, kod Kalenić pijace. Pančevo je, izgleda, mnogo naprednije. Seks klub „Mr Duki” u Pančevu, pored kafića u prizemlju, ima na spratu prostorije za posebne namene.
  - Organizujemo seksi žurke na koje dolaze uglavnom porodični ljudi, svi koji vole seks i druženje. Gosti jedu, piju a onda svi odu gore… Ja učestvujem samo kad je neko veće dešavanje. Komšije ne znaju šta se unutra dešava jer oko kuće imam veliko dvorište pa se ništa ne vidi – objašnjava vlasnik kluba.
  Nezvanično saznajemo da se za kraj oktobra sprema velika „sving-žurka” kod „Mr Dukija”.Nezvanično saznajemo da se za kraj oktobra sprema velika „sving-žurka” kod „Mr Dukija”.
  Pokret iz vremena seksualne revolucije kod nas se sve više pretvara u prostituciju. Da bi ponuda bila primamljivija, vrlo često uz oglas ide i prigodna fotografija: slika bračnog para „u akciji” ili relevantnih delova tela
  Bračni par intelektualaca iz Beograda, savremenih shvatanja, ima želju da podeli bar deo mašte sa drugim parovima. Ona: plavuša, zanosnih oblina, volela bi da proba sa dvojicom i gleda njega: crn, sportski tip, sa bar još jednom kao što je ona. Šifra: PE -12813″.
  Svingeri – odnosno „oni koji uživaju u igri menjanja seksualnog partnera”, do skora su svoje seksualne fantazije mogli da ostvaruju samo na ovaj način – preko ličnih oglasa u erotskim časopisima. Danas, međutim, postoje specijalizovane agencije koje posreduju između bračnih parova, i „svingeri” sve više izlaze iz senke. Savremeno društvo koje neguje ideal ljudske slobode ( u svim oblastima života) odavno ih ne osuđuje. Srbija o njima malo zna, iako se ova moda sve više širi i kod nas.
  - Moram da kažem da se javljaju bračni parovi iz svih krajeva zemlje, i iz malih mesta. Uglavnom je reč o fakultetski obrazovanim ljudima. U ponudi imamo ekonomiste, prosvetne radnike, lekare, advokate, ali i trgovce, majstore, muzičare. Oni nam ostave svoje podatke, daju opis, i kažu svoje želje, a mi ih onda uputimo na drugi par. Posle toga, oni se sami dogovaraju kako i gde će se viđati i mi sa tim više nemamo nikakve veze – objašnjava vlasnik agencije Pet – Per iz Smedereva. Članstvo u ovakvom „seks-klubu” plaća se od 20 do 50 maraka za tri meseca. Slična agencija, „Mikonos”, postoji i u Beogradu.

  Dolaze razni ljudi, i mladi i stari. Parovi imaju od 20 do 60 godina. Juče nam je u agenciju došao jedan visokoobrazovani bračni par, inače vlasnici jedne velike firme. Neki ne žele da ostave kontakt telefon, pa mi onda umesto njih dajemo oglas u erotskim časopisima i na taj način ih spajamo sa drugim parom – kažu u „Mikonosu”.
  Kako i zašto neko počne sa ovakvim „druženjem”, može se objašnjavati na mnogo načina.
  - Mislim da je za nekoga ko je realno neprimetan ovo način da se izdvoji iz gomile, da bude primećen. Osim toga, ovo može biti bežanje iz učmalosti jedne emocionalno ugašene veze. Seksualno opštenje sa drugim bračnim parom pokazuje želju za promenom, a da se pri tom ništa ne promeni. Oni razmišljaju: meni je nešto dopušteno, ali ja to isto dopuštam i svom partneru, i sve je u redu – objašnjava dr Danijela Tiosavljević, psihijatar i asistent na Medicinskom fakultetu.
  Lela i Žarko, mladi bračni par iz Novog Sada, svingeri, imaju svoje tumačenje.
  - Mi smo u vezi već 10 godina. Odrasli smo zajedno i u nekim trenucima strast je počela da nam se gasi. Učinilo nam se da je ovo idealan način da je oživimo. Počeli smo da se interesujemo za „svingerstvo”, seli smo i otvoreno porazgovarali jer se naša veza pre svega bazira na iskrenosti. Složili smo se da bismo mogli da probamo. Nisam ljubomoran kada vidim da neko drugi vodi ljubav sa mojom ženom sve dok od nje ne čujem da ga voli. To je već nešto drugo. Ovo radimo pre svega zbog našeg zadovoljstva – kažu Lela i Žarko. Ali osim zadovoljstva, ovaj bračni par od svakog „druženja” zaradi i 100 maraka. Dakle, iza priča o neizmernoj iskrenosti, ljubavi, otvorenosti, vrlo često se krije prostitucija. Bračni parovi koji se oglašavaju u novinama ili prijavljuju u agencije, ne nude svoje usluge samo drugim parovima, nego svakome ko plati. Da bi ponuda bila primamljivija, vrlo često uz oglas ide i prigodna fotografija: slika bračnog para „u akciji” ili relevantnih delova tela.
  Ljubiša, trgovac iz Beograda, i Vesna, njegova supruga, inače domaćica, „pružaju usluge pojedincima u svim kombinacijama. Voajerima, biseksualcima i parovima u razmeni, uz skromnu novčanu nadoknadu”, kako stoji u njihovom oglasu.
  - Počeli smo pre dve i po godine. Prvo ja, a onda mi se i žena priključila. Svako radi u svojoj sobi, a ponekad to radimo i u četvoro. To košta 30 maraka – objašnjava Ljubiša.
  Iako svoja „druženja” sa drugim parovima najčešće naplaćuju, svingeri listom tvrde da je njihovo lično zadovoljstvo ipak presudno. O kakvom je uživanju zapravo reč?
  - Seksualno opštenje sa više ljudi, odnosno sa drugim bračnim parom, nigde nije dijagnostikovano kao seksualni poremećaj, odnosno kao perverzija. U principu, sve što se događa između dvoje ljudi, a prija oboma, to se danas smatra normalnim. Ja međutim, mislim da taj koncept „seks radi seksa” znači nipodaštavanje čoveka, svođenje čoveka na životinju – životinje izvinite! Sve te priče o navodnoj ljubavi kod tih parova, po mom mišljenju su samo racionalizacije, opravdanje za egzibicionizam koji je sastavni element svingerstva – smatra dr Tiosavljević.

  Religijske orgije
  - Orgije su postojale kao ritual u drevnim religijama, u Indiji na primer, ali i u drugim krajevima. njihova osnovna funkcija bila je da potvrde plodnost, i kontinuitet života, odnosno priređivane su u slavu plodnosti i pobede nad smrću. Ovakvi rituali bili su vezani sa godišnjim ciklusom, za proslave praznika proleća. Seksualna energija, Eros, shvata se kao princip života i suštinski je povezana sa Tanatosom, energijom smrti. Zato nije čudno što je u Indiji postojao običaj priređivanja orgija na groblju, neposredno posle sahrane, a to se ponegde i danas praktikuje. Bitno je istaći da su orgije tada imale izraziti religijski smisao i održavale su se prema religijskim propisima. Danas toga nema – objašnjava profesorka Đorđević.

  Iako je stav zvanične psihijatrije da seksualni odnosi sa više ljudi istovremeno nisu ništa nenormalno ili neprirodno, ispovest Lele i Žarka jasno pokazuje da tako nešto ipak nije u prirodi čoveka
  Prvo smo morali da odbacimo postojeće norme. To je jedna od glavnih smetnji u početku, ali to se prevlada. Sve je to stvar napora. Mi danas uživamo spavajući sa drugim parovima – objašnjava svoje „svingerske” početke ovaj mladi bračni par.
  Nepoštovanje vladajućih konvencija (bile one malograđanske ili ne) po mišljenju sociologa najbitnija je karakteristika ponašanja svingera.
  - Svingeri su kontra kulturna pojava. Oni očigledno ne prihvataju konvencije građanskog društva, ali to je sastavni deo vladajuće klime u savremenom svetu, kada se ruše svi tabui i traže nove vrednosti, vrlo često na stranputici – smatra Jelena Đorđević, profesor Fakulteta političkih nauka.
  U velikoj meri, prema mišljenju dr Tiosavljević, svingerstvo je pomodni hir koji nam je došao sa Zapada. Pravu „promociju” ovaj način ponašanja je doživeo 60- ih godina u Americi, za vreme takozvane „seksualne revolucije”, kada je zapadnoevropska civilizacija uzela kurs kretanja kojeg se i danas čvrst drži – ljudske slobode, želje, i prava stavljaju se iznad svega pa i iznad do tada vladajućih moralnih normi. Moderna psihijatrija pokazuje tendenciju da sve više pojava skida sa spiska perverzija i proglašava za normalne. Rimsko carstvo, koje je na isti način bilo hedonističko društvo kao i ovo naše, današnje, takođe je imalo običaj orgijanja. Ruku na srce, tadašnje orgije, „bahanalije”, imale su religijsku podlogu, ali to je, po mišljenju dr Tiosavljević, samo racionalizacija, opravdanje koje se izmišlja za nešto nemoralno. Savremeno društvo nije, znači, izmislilo ništa novo. Orgije se, doduše kao religijski obred, javljaju još na samom početku civilizacije, u prethrišćansko doba. Hrišćanstvo koje negira ljudsku seksualnost, prekinulo je ovu tradiciju da bi je savremene sekte ponovo ustanovile. U mnogim, a pre svega satanističkim sektama, orgije su sastavni deo magijskog obreda.
  -”Crna misa”, ritualne orgije koje priređuju satanisti, imaju pre svega za cilj posvećenje Satani. Ovaj obred uključuje sodomiju, sado-mazohističko ponašanje i svakakve druge perverzije koje treba da sruše sve postojeće tabue. Kada se prekorače sve te vladajuće norme, osoba je inicirana, spremna je za đavola. Naravno, pri tom se koriste različite droge, afrodizijaci, mantranja i sve ostalo što menja čovekovu svest i što će znatno povećati intenzitet tog seksualnog iskustva – objašnjava publicista Zoran Popović i dodaje da takav seks, naravno, nema nikakve veze sa ljubavlju.
  Savremena civilizacija sa ideologijom seksualnih sloboda i ljudskih prava, ostavila je čoveku da slobodno bira… Šta će izabrati i koje su posledice takvog izbora, ostaje tek da se vidi.
  - Ja mislim da se iz svega toga, na žalost, uvek rodi nešto što je kobno i po čoveka i po čovečanstvo. Ovakvo ponašanje svodi čoveka na telo, dušu na duh, a duh na dim – dodaje dr Tiosavljević.
  Marija Kordić

 10. Lune,

  Nije nacionalizacija Kardeljev *patent*, to je tekovina *civilizovanog zapada*, pa je tako *evropeisanje* pocelo i u tada FNRJ, koliko znam, nije nikada sprovedena *denacionalizacija* u Engleskoj…..bila je to *nasilna privatizacija*..poput otimanja radnih mesta i drustvenih preduzeca u Srbiji (SFRJ)..
  *Kako se cistilo imanje lordovice Sterelend od 1814 pa do 1820 godine sa njenog imanja bilo je isterano 15.000 dusa. Njihova sela su bila sravnjena sa zemljom. narod se odupirao, borio. U pomoc lordovici poslata je vojska. Bilo je slucajeva da su palili ljude u njihovim vlastitim kucama. Na taj nacin oslobodjeno je od seljaka 794 akera zemlje, na kojima se kasnije gajilo 131.000 ovaca. Ovaj model iz engleske primenjivace se i dan danas….pada u oci da kojekakvi *gladijatori* i slicni njemu operisu samo situacije komunista..ali kada neko *burzoaskog porekla* kao navedeni primer iz engleske…ili *domaceg* porekla ili podrijetla..radi to isto…obavezno se stavlja pod *crkveno zvono* i ne obradjuje..jer, *ucinak prvobitne akumulacije* ili ti *ucinkovitost prvobitne akumulacije*…je opravdan kada *Stojadinovicevi grabe svoje* i *Pavelicevi grabe svoje* i jedni i drugi od hriscanskih naroda. Marks pise…*Pljacka crkvenih dobara, lopovsko otudjivanje drzavnih dobara, kradja opstinske svojine, uzurpatorsko i s bezobzirnim nailjem sprovodjeno pretvaranje feudalne i plemenske svojine u modernu privatnu svojinu-idilicni metodi prvobitne akumulacije.*.. Prema tome, lopuze ne prave razliku u *vlasnistvu*…svedoci smo da su isto navedeno uradili i sa socijalistickom, dristvenom svojinom sa nizom otimacine i licne svojine sa povecanom stopom kriminala u svim sferama….TO GLADIJATORE NE ZANIMA..pardon njima to ne odgovara jer bi morali da se odreknu *donatora*..i tu tuuu mercedesa. Zato majaju narod sa bajkama, svode sve opljackano na komuniste u sred inza vreme pljacke svojih ISTOMISLJENIKA !
  Narode u red…ljubite ih u ruku…!*

 11. Lune,

  Svi su fini *na Gazimestanu*..

  http://www.youtube.com/watch?v=nf2J1j44GwM&feature=player_embedded

Napišite komentar